مقالات و توضیحات
آزمیران / WTW آلمان

WTW آلمان

جهت خرید محصولات WTW با شماره تلفن 22755049 تماس حاصل فرمائید

WTW
فهرست محصولات WTW

ردیف

مدل

شرح

1

3110

PH متر پرتابل

2

3210

PH متر پرتابل

3

3310

PH متر پرتابل

4

7110

PH متر رومیزی

5

7310

PH متر رومیزی

6

3205

اکسیژن متر پرتابل

7

3210

اکسیژن متر پرتابل

8

3110

کنداکتومتر پرتابل

9

3210

کنداکتومتر پرتابل

10

350I

مولتی پارامتر پرتابل

11

340I

مولتی پارامتر پرتابل

12

Oxitop 6

BOD متر 6 خانه

13

Oxitop 12

BOD متر 12 خانه

14

BZG 30

کلنی کانتر

15

CR2200

COD متر

16

CR 3200

COD متر