مقالات و توضیحات
آزمیران / مواد شیمیایی 4

مواد شیمیایی 4

شرح sort downsort upحجم | سایز sort downsort upشماره کاتالوگ sort downsort upکمپانی sort downsort upقیمت | ریال sort downsort upMSDS sort downsort up sort downsort up
ال آلانین25 گرمیA7469سیگما آمریکا1.489.000datasheetcoa
ال سیستئین100 گرمی102838مرک آلمان2.990.000datasheetcoa
ال سیستئین هیدرو کلراید25 گرمی102839مرک آلمان1.189.000datasheetcoa
ان آمیل الکل2.5 littre807500مرک آلمان4.340.000datasheetcoa
ان اکتان250 میلی لیتری806910مرک آلمان2.890.000datasheetcoa
ان دو دکان250 میلی لیتری820543مرک آلمان3.120.000datasheetcoa
ان نفتیل آمین100 گرمی822291مرک آلمان1.990.000datasheetcoa
ان هپتان1 لیتری104365مرک آلمان1.588.000datasheetcoa
ان هگزان2.5 littre104368مرک آلمان1.880.000datasheetcoa
ان هگزان کروماتوگرافی1 لیتری104391مرک آلمان1.390.000datasheetcoa
ان پنتان1 لیتری107176مرک آلمان1.588.000datasheetcoa
انتلان500 میلی100869مرک آلمان2.280.000datasheetcoa
انیدرید مالئیک100 گرمی800408مرک آلمان1.280.000datasheetcoa
اورتو تولوئیدین2.5 littre808312مرک آلمان1.889.000datasheetcoa
اورتو فنانترولین10 گرمی107225مرک آلمان1.990.000datasheetcoa
اورتو فنانترولین کلراید10 گرمی107223مرک آلمان1.989.000datasheetcoa
اورسینول5 گرمی820933مرک آلمان1.489.000datasheetcoa
اورنج جی25 گرمی115925مرک آلمان2.340.000datasheetcoa
اوره1 کیلویی818710مرک آلمان1.279.000datasheetcoa
اکتان سولفونیک اسید سدیم سالت5 گرمی112292مرک آلمان4.800.000datasheetcoa
اکریل آمید1کیلویی800830مرک آلمان1.990.000datasheetcoa
اکسید مس100 گرمی104465مرک آلمان1.450.000datasheetcoa
اکسیداز (تترا متیل فنیلن دی آمین دی کلراید)10 گرمی821102مرک آلمان1.980.000datasheetcoa
اگزالیل کلراید25 میلی لیتری807066مرک آلمان2.670.00datasheetcoa
اگزامید100 گرمی820936مرک آلمان2,230.000datasheetcoa
ایتریم نیترات25 گرمی
کره2.990.000datasheetcoa
ایتریم نیترات استاندارد سلوشن500 میلی119809مرک آلمان3.990.000datasheetcoa
ایریدیوم کلراید5 گرمی206245سیگما آمریکا5.200.000datasheetcoa
ایزو آمیل الکل2.5 littre822255مرک آلمان2.660.000datasheetcoa
ایزو بوتانل1 لیتری100985مرک آلمان958.000datasheetcoa
ایزو پروپیل اتر2.5 لیتری100867مرک آلمان4.380.000datasheetcoa
ایزو پروپیل مریستات1 لیتری822102مرک آلمان2.390.000datasheetcoa
ایزو پنتیل الکل (2 –پنتانول )500 میلی لیتری807501مرک آلمان2.730.000datasheetcoa
ایزوبوتیل متیل کتون2.5 littre106146مرک آلمان2.668.000datasheetcoa
ایزوفتالیک اسید1 کیلویی800607مرک آلمان2.980.000datasheetcoa
ایزولوسین100 گرمی105362مرک آلمان2.860.000datasheetcoa
ایندول100 گرمی822281مرک آلمان2.780.000datasheetcoa
ایندول استیک اسید10 گرمی100353مرک آلمان2.878.000datasheetcoa
ایندول بوتیریک اسید5 گرمی57310سیگما آمریکا1.588.000datasheetcoa
ایندیم کلراید10 گرمی11859آلفا آمریکا4.890.000datasheetcoa
ایندیوم25 گرمی112196مرک آلمان6.980.000datasheetcoa
باریم استات1 کیلویی101704مرک آلمان2.990.000datasheetcoa
باریم دی فنیل آمین سولفونیک اسید5گرمی100255مرک آلمان3.990.000datasheetcoa
باریم هیدرواکساید1 کیلویی101735مرک آلمان2.290.000datasheetcoa
باریم پراکساید500 گرمی11428سیگما آمریکا2.998.000datasheetcoa
باریم کلراید1 کیلویی101717مرک آلمان1.788.000datasheetcoa
باریم کلراید 2 آبه1 کیلویی101717مرک آلمان1.694.000datasheetcoa
بتا نفتول1 کیلویی822290مرک آلمان2.993.000datasheetcoa
برم (برومین )250 میلی لیتری820171مرک آلمان3.330.000datasheetcoa
برموفنل بلو25 گرمی108122مرک آلمان2.998.000datasheetcoa