مقالات و توضیحات
آزمیران / مواد شیمیایی 9

مواد شیمیایی 9

شرح sort downsort upحجم | سایز sort downsort upشماره کاتالوگ sort downsort upکمپانی sort downsort upقیمت | ریال sort downsort upMSDS sort downsort up sort downsort up
لیتموس100 گرمی105312مرک آلمان2.158.000datasheetcoa
لیتیم تترا بورات1 کیلویی110783مرک آلمان7.190.000datasheetcoa
لیتیوم اکساید100 گرمی374725Aldrich , USA3.980.000datasheetcoa
لیتیوم برماید1 کیلویی105669مرک آلمان3.980.000datasheetcoa
لیتیوم نیترات1 کیلویی112230مرک آلمان2.980.000datasheetcoa
لیتیوم هیدرواکساید100 گرمی105691مرک آلمان1.680.000datasheetcoa
لیتیوم کربنات250 گرمی105680مرک آلمان1.680.000datasheetcoa
لیتیوم کلراید100 گرمی105679مرک آلمان1.760.000datasheetcoa
لیتیوم یدید50 گرمی818287مرک آلمان2.780.000datasheetcoa
مالاشیت گرین100 گرمی101398مرک آلمان2.780.000datasheetcoa
مالتوز100 گرمی105912مرک آلمان1.390،000datasheetcoa
مالو نیتریل100 گرمی822086مرک آلمان2.580.000datasheetcoa
مایو اینوزیتول50 گرمی104507مرک آلمان1.760.000datasheetcoa
متانل2.5 لیتری106009مرک آلمان1.380.000datasheetcoa
متانل خشک کروماتوگرافی2.5 littre106012مرک آلمان2.580.000datasheetcoa
متانل کروماتوگرافی2،5 لیتری106007مرک آلمان1.670.000datasheetcoa
متانول ( متیل الکل)2،5 لیتری106008مرک آلمان1.180.000datasheetcoa
متیل آنیلین1 لیتری803060مرک آلمان2.788.000datasheetcoa
متیل اورنج100 گرمی101322مرک آلمان2.580.000datasheetcoa
متیل بلو25 گرمی116316مرک آلمان2.938.000datasheetcoa
متیل بنزوات1 لیتری
اکروس آمریکا5.490.000datasheetcoa
متیل ترت بوتیل اتر1 لیتری
کره1.670.000datasheetcoa
متیل رد25 گرمی106076مرک آلمان1.988.000datasheetcoa
متیلن بلو100 گرمی159270مرک آلمان2.788.000datasheetcoa
متیونین25 گرمی
زیگما آمریکا1.294.000datasheetcoa
محلول استاندارد تلور100میلی119514مرک آلمان3.380.000datasheetcoa
محلول استاندارد تیتانیوم500میلی170363مرک آلمان2.990.000datasheetcoa
محلول استاندارد زیرکونیوم100میلی170370مرک آلمان3.380.000datasheetcoa
محلول استاندارد سزیم100میلی170212مرک آلمان3.190.000datasheetcoa
محلول استاندارد طلا500میلی170216مرک آلمان6.890.000datasheetcoa
محلول استاندارد پلاتین100میلی170219مرک آلمان3.380.000datasheetcoa
محلول بافر آمونیاکی1لیتری109478مرک آلمان2.580.000datasheetcoa
محلول فهلینگ A,B500 میلی لیتری
CDH1.258.000datasheetcoa
مرکاپتو اتانول250 میلی لیتری805740مرک آلمان1.998.000datasheetcoa
مرکوری ( جیوه )250 گرمی104403مرک آلمان5.798.000datasheetcoa
مرکوری یداید100 گرمی104420مرک آلمان1.998.000datasheetcoa
مرکوری(جیوه) اکسید100 گرمی104465مرک آلمان2.990.000datasheetcoa
مرکوری(جیوه) سولفات100گرمی104481مرک آلمان2.990.000datasheetcoa
منگنز (پودر فلزی )250گرمی112237مرک آلمان2.580.000datasheetcoa
منگنز استات 4آبه250 گرمی105819مرک آلمان1.998.000datasheetcoa
منگنز اکسید1 کیلویی105862مرک آلمان3.170.000datasheetcoa
منگنز سولفات1 کیلویی105999مرک آلمان1.998.000datasheetcoa
منگنز نیترات500 گرمی105853مرک آلمان1.998.000datasheetcoa
منگنز کلراید1 کیلویی105917مرک آلمان1.990.000datasheetcoa
منیزیم250 گرمی805817مرک آلمان1.660.000datasheetcoa
منیزیم اکساید100 گرمی105866مرک آلمان1.660.000datasheetcoa
منیزیم سولفات2،5کیلویی105882مرک آلمان1.740.000datasheetcoa
منیزیم فسفات500 گرمی105872مرک آلمان2.298.000datasheetcoa
منیزیم نوارقطر 3 میلی متر105812مرک آلمان1.448.000datasheetcoa
منیزیم نیترات500 گرمی105853مرک آلمان1.890.000datasheetcoa