مقالات و توضیحات
آزمیران / مرک آلمان

مرک آلمان

مواد شیمیایی مرک

آب اکسیژنه 108597
آب کروماتوگرافی 115333
آب دوتره (دوتریوم اکساید) 103428
آگاروز 116801
آگار 101615
آلفانفتول 822289
آلفا نفتیل امین 822291
آلومینیوم پودر 10156
آلومینیوم گرانول 820051
آلومینیوم فویل 101057
آلومینیوم اکساید 101095
آلومینیوم بوتیلات 820054
آلومینیوم سولفات 6 آبه 101102
آلومینیوم نیترات بدون آب 101086
آلومینیوم هیدرواکساید
آمونیاک 25% - 105422
آلوم دوپتاس (آلومینیوم پتاسیم سولفات) 101042 1
آمونیوم استات 101115
دی آمونیوم اگزالات 101190
آمونیوم آیرونII سولفات 103791
آمونیوم ایرون III سولفات 103776
آمونیوم سولفات 101216
آمونیوم کربنات 101136
آمونیوم فلوراید 101164
آمونیوم بی کربنات 101131
آمونیوم پر سولفات 101201
آمونیوم کلراید 100924
آمونیوم مونو وانادات 101226
آمونیوم سریم نیترات 102276
آمونیوم نیترات 101188
آمونیوم هپتامولیبدات 4 آبه -101181
دی آمونیوم هیدروژن فسفات 101206
آمونیوم دی هیدروژن فسفات 101124
آمینوآنتی پیریم 107293
آمینونفتول سولفونیک اسید 821949
آلیزارین رد 106279
آنیلین 822256
آیرون (پودر آهن ) 103815
آیرون II کلرید 4 آبه103860
آیرون II سولفات 7 آبه 103965
آیرون III نیترات 103883
اتانول 100986
اتیل آکریلات 800836
اتیل آنیلین 800936
اتیل استات 100864
اتیل اولئات 814762
اتیل بنزن
اتیلن گلیکول 100949
تری اتیل آمین هیدروکلراید 800874
اتیل متیل کتون 106014
استارچ (نشاسته) 111685
استیل استون 800023
استوفنون 800028
استون 100013
استون 100014
استونیتریل 100030
استرانسیوم کربنات
اسپکتروملت A14 کمک ذوب 111724
اسپکتروملت A10 کمک ذوب 110783
اسکوالان 814605
اسید استیک 100056
اسید اولئیک 843483
اسید اسپارتیک 100126
اسید اگزالیک 2آبه 100492
اسید اوریک 100817
اسید پریودیک 822288
اسید باربیتوریک 800133
اسید بنزوئیک 100136
اسید بوریک
اسید تارتاریک 100802
اسید تیوگلیکولیک 822336
اسید سولفوریک 100731
اسید سالسیلیک 818731
اسید سولفو سالسیلیک 800691
اسید سولفانیلیک 100686
اسید سولفانیلیک 822338
اسید سالیسیلیک 100631
اسید سیتریک 100244
اسید فسفریک 100563
اسید فلوریدریک 100337
اسید فورمیک 100264
اسید گلوتامیک 100291
اسید گلی اگزالات 804104
اسید لاکتیک 100366
اسید هیدروکلریک (کلریدریک ) 100314
اسید پرکلریک 70% 100519
اسید نیتریک 65% 100456
اسید نیتریک 100% دود زا 100450
اسید متا اکریلیک 800181
اسید متا فسفریک 100546
اسید مالئیک 800380
اسید مولیبدیک 100400
اسید فسفو مولیبدیک 100532
اسمیک اسید محلول 2% -109266
استایرن 807679
استامید 822343
اریوکروم بلک تی 103170
اریکروم بلک تی 159133
اریکروم بلو اس ای 103340
اکسیداز
اکسید مس 102761
اگزامید 820936
ال سیستئین هیدرو کلراید 102839
ال پرولین 107434
ال آرژنین 101542
ال آسپارژین مونو هیدرات 101566
ارسنیک اکساید
اکریل آمید 800830
ان آمیل الکل 807500
انتلان
ان پنتان 107176
ان هپتان 104365
ان نفتیل آمین
ان هگزان 104368
آنتراسین 820109
اوره 818710
اورنج جی 115925
اورتو فنانترولین 107225
ائوزین بلو 115934
ایزوبوتیل متیل کتون 106146
ایزو آمیل الکل 822255
ایزو بوتانل 100985
ایزو پروپیل اتر 100867
ایزو پروپیل مریستات 822102
ایزوپنتیل الکل
ایتریم نیترات 119809استاندارد سلوشن
ایندول 822281
ایندول استیک اسید 100353
ایندیوم 112196
اورسینول
اورتو تولوئیدین 808312


باریم کلراید 2 آبه 101717
باریم پراکساید 101740
باریم استات 101704
باریم دی فنیل آمین سولفونیک اسید 100255
باریم سولفات101750
برم (برومین ) 820171
برومو تیمول بلو 103026
1برومو3کلرو پروپان 801627
برموفنل بلو 108122
برموکروزول گرین 108121
برومو کروزول رد
بنزوئیل پر اکساید 801641
بنزو سولفونیل کلراید
بنزیل الکل
برومید پتاسیم 104900
برومو بنزن
دی برومو بنزن 841738
1بوتانل 100988
2بوتانل 109630
بوتیل استات 101974
بوتیل الکل 101990
بنزآلدئید 801756
بنزن 101782
بنزوفنون 801801
بنزیل آمینو پیریدین 814831
بنزیل کلراید 801809
بنزیل بنزوات 818701
بنزیل الکل 100981
بنزو تیوفن 841538
دی بنزو تیوفن 820409
بتا نفتول 822290
بی فنیل امید 820528
بیسموت پودر فلزی 112400
بیسموت نیترات 101878
تترا اتیل اورتو سلیکات 800658
تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات 818858
تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات 118312
تترا ان بوتیل آمونیوم هیدرواکساید 109162
تتراکلرید کربن 102222
تترا متیل بنزیدین 108622
تترا فلورو بوریک اسید آلفایزر
تترا هیدروفوران 108114
ترایتون X100 108603
تریس 108219
تری اتیل سیترات 800251
تری کلرو استیک اسید 100810
تری فنیل تترازولیوم کلراید 108380
تری فنیل فسفین 808270
تریپسین 108367
تلوریت پتاسیم 105164
تلوریوم دی اکساید 112356
تولوئن 108323
تویین 20 817072
تویین 80 822187
تیتانیوم پودر 112379
تیتانیوم دی اکساید
تیتانیوم تترا کلراید 812382
بافر PH1 109432
بافر PH10 109409
تیترازول بافر 4 - 109884
تیترازول بافر 7 - 109887
تیترازول سود 1 نرمال 109956
تیترازول سود 1/نرمال 109959
تیترازول سدیم سولفات 1/0 نرمال 109092
تیترازول کلرئیدریک 1 نرمال 109970
تیترازول کلرئیدریک 1/0 نرمال 109973
تیترازول نیترات نقره 1/0 نرمال 109990
تیترازول ید 1/0 نرمال 109910
تیترازول EDTA 0.1 نرمال 109992
تترازول تیو سولفات سدیم 1/0 نرمال 109950
تترازول تیو سیانات آمونیوم 1/0 نرمال 0
تیترازول پرمنگنات پتاسیم 1/ نرمال 109935
تترازول بی کرومات پتاسیم 1/ نرمال
تترا کلرو اوریک اسید سه آبه 101582
تترا بوتیل تیتانات
تترا ان بوتیل امونیوم برماید
تمد
تنگستن 112406
تیو سیانات امونیوم 101212
تیو باربیتوریک اسید 108180
تیمول بلو
تیو استامید
تیوسیانات جیوه 104484
تیومرسال 817043
پارا تولوئیدین 808315
پارافین 107160
پارانیتروآنیلین 822292
پالادیوم کلراید 807110
پالادیوم نیترات 814573
پیریدین 107462
پی پیریدین 822299
پیرازین 807064
پنتا اکسید فسفر 100540
پتاسیم هیدرواکساید 105033
پترولیوم بنزن 100909
1 پروپانل 100996
2 پروپانل (ایزو پروپیل الکل ) 100995
پپتون
پتاسیم فلزی 804815
پتاسیم دی کرومات 104862
پتاسیم پرکلرات 105076
پتاسیم کرومات 104952
پتاسیم انتیمونی اکسی تارتارات 108092
پتاسیم پرمنگنات pa 105082
پتاسیم پریدات
پتاسیم تیوسیانات 105125
پتاسیم تلوریت
پتاسیم سیترات 104956
پتاسیم پرسولفات 105090
پتاسیم کلراید 104936
پتاسیم کلراید محلول 3 مولار 104817
پتاسیم فروسیانید (پتاسیم هگزاسیانو فرات) 104982
دی پتاسیم هیدروژن فسفات 3آبه 105099

پتاسیم اگزالات هیدرات 105072
پتاسیم دی هیدروژن فسفات 104873
پتاسیم کربنات 104924
پتاسیم سولفات 105151
سولفید پتاسیم 44% -105134
پتاسیم سیانید 104967
پتاسیم نیترات 105061
پتاسیم نیتریت 105067
پتاسیم هگزاسیانوفرات 104971
پتاسیم هیدروژن فتالات 104874
پتاسیم هیدروژن کربنات 104852
پتاسیم هیدروژن دی هیدات 104867
پتاسیم یدات 105050
پتاسیم یدید 105043
پلی اتیلن گلیکول 400 - 807485
پلی اتیلن گلایکول 600 - 807491 1
پلی اتیلن گلیکول 1000 - 807488
پلی وینیل الکل 114266
پلاتینیوم تترا کلراید 807374
پروپیلن گلیکول 107478
پروپیلن اکساید 807027
پودر مس 102703
جیوه نیترات 104437
دی اتیل اتر 100926
دی اتیل امین 803010
دی اتانل امین 803116
دی اتیلن گلیکول مونو اتیل اتر 803127
دی استیل منوکسیم 102918
1و4 دی اکسان 103115
دی آمینو پروپان 821041
دی اکسید سلنیوم 800653
دی کرومات امونیوم 101149
دی کلرومتان 106050
دی مدیوم بروماید 112130
دی متیل اگزالات 822115