مقالات و توضیحات
آزمیران / آزمایشگاه دانشگاهها

آزمایشگاه دانشگاهها

کلنی کانتر برای شمارش باکتریها از کمپانی POL-EKO لهستان , WTW آلمان, Funke Gerber سوئیس و...

-> www.polekolab.com

 


رفركتومترهاي چشمي و ديجيتال و شوري سنج به صورت پرتابل و روميزي از كمپانی Atago ژاپن ...

 

-> www.atago.net

-> www.kruess.com

 

تجهيزات سنجش ميزان هدایت الکتریکی (Cond متر ) ، اندازه گیری خاصیت اسیدی و بازی PH متر ، سنجش میزان اکسیژن محلول (DO متر ) سنجش کدورت (Turbidity متر)، پتانسیل اکسید اسیون و احیا(ORP متر ) سیستم های یون سنجی (Ion متر ) اندازه گیری و سنجش میزان کلر به صورت پرتابل و رومیزی ومولتی پارامتر از کمپانی های WTW آلمان ، Lovibond آلمان ، Hach امريكا ، Jenway انگلستان ، Elmetron لهستان و Testoآلمان ...

-> www.wtw.com

-> www.elmetron.com

 

ترازوهای دقيق آزمایشگاهی آنالیتیکال و دیجیتال و ترازوهای رطوبت سنجی کمپانی های AND ژاپن ،Shinco Vibra ژاپن, Sartorius آلمان ، Ohausامریکا ،Kern آلمان ،Precisa سوئیس...

 

-> www.sartorius.com

-> www.aandd.co.jp

-> www.kern-sohn.com

-> www.ohaus.com

 

آون ،انکوباتورساده و یخچالدار، اطاقک رشد و ژرمیناتورازکمپانی POL-EKO لهستان و Memmert آلمان...

 

آون خلاء وانکوباتور O2/ CO2 ازکمپانی های Memmert آلمان ، New Brunswick انگلستان...

 

 

انواع شیکرالک ازکمپانی Retsch آلمان وEndo cutt انگلستان ...

 

-> www.retsch.de

-> www.endecotts.com
 

 

بن ماری آب و روغن و حمام سيركوله ازکمپانی Memmert آلمان وBrookfield امریکا ...

 

-> www.polekolab.com

-> www.memmert.com

 

 

انكوباتورشیکردار، ازکمپانی های POL-EKO لهستان ، Memmert آلمان و IKA آلمان...

 

انکوباتورBOD ازکمپانی های POL-EKO لهستان،WTW و Lovibond آلمان...

 

 

-> www.ika.net

 

همزن های الكتريكي و مکانیکی، همزن های هیتردار مغناطیسی، شیکرارلن و بالن، شیکر لوله(ورتكس)، هات پلیت،جارتست از کمپانی های POL-EKOلهستان، IKAآلمان ، Velp ایتالیا و Jenway انگلستان...

 

 

انواع آسیاب،گریندر و مخلوط کن آزمایشگاهی از کمپانی IKAآلمان و Retchامریکا...

-> www.ika.net

 

پمپ خلاء روغنی و پریستالتیک وکمپرسور هوا از کمپانی JB امریکا ...

پمپ خلاء خشک و پریستالتیک و کمپرسور هوا از کمپانی Rocker وKawake تایوان ...

 

 

-> www.jbind.com

-> www.rocker.com.tw

 

 

تجهيزات اندازه گیری فیبرخام ، سوکسله و کجلدال ، BOD و COD متر ازکمپا نی های Velp ایتالیا ،WTW آلمان ، Lovibond آلمان ...

 

-> www.velp.com

 

شوف بالن ودستگاه تعیین نقطه ذوب Electrothermal انگلستان...

 

 

-> www.thermolyne.com

 

آب مقطرگیری از کمپانی های GFL آلمان ، Hamilton سوئیس و تجهيزات تصفيه آب از قبیل دیونایزر وآب خالص ساز OES امریکا و Zincer آلمان و Fine techکره ...

 

-> www.GFL.de

-> www.hamiltonglass.co.uk

 

 

کوره های الکتریکی از کمپانی های Lenton انگلستان ، Nabertherm آلمان ...

 

 

-> www.Nabertherm.com

-> www.lentonfurnaces.com

 

استريلایزر ها از کمپانی های POL-EKO لهستان، Memmert آلمان...

 

اتوکلاوهای آزمایشگاهی ودندانپزشکی از کمپانی های Astell انگلستان ، Tecnogaz ايتاليا وEuronda ایتالیا ...

 

 

-> www.Astell.com

 

حمامهای التراسونیک از کمپانیهایElma آلمان، Tecnogaz ايتاليا وEuronda ایتالیا ...

 

-> www.elma-ultrasonic.com

 

ویسکوزیمتر و رئومتر از کمپانی Brookfield امریکا ...

 

 

-> www.brookfieldengineering.com

 

سانتریفوژ ،سروفیوژ، میکروفیوژ ، هماتوکریت وميكرواسپين ساده و يخچالدار از کمپانی Hettich آلمان ، Sigma آلمان و Centurion انگلستان...

 

-> www.hettichlab.com

-> www.centurionscientific.co.uk

 

میکروسکوپهای بيولوژي( آموزشي و تحقيقاتي)،اينورت ، استریوسکوپ (لوپ)، فلورسان ، متالورژی و استاد-دانشجو از کمپانی های Olympus ژاپن ، Nikon ژاپن و Motic آلمان...

-> www.olympus.com

-> www.nikon.com