مقالات و توضیحات
آزمیران / دستگاههای تولید داخل

دستگاههای تولید داخل

کد

محصول

ردیف

IPT9A1

انکوباتور یخچالدار 55 لیتری محفظه آلومینیوم دو درب مجهز به فن خنک کننده

1

IPT9A2

انکوباتور یخچالدار 55 لیتری محفظه استیل دودرب مجهز به فن خنک کننده

2

IPT9A3

انکوباتور یخچالدار 55 لیتری محفظه تمام استیل دودرب مجهز به فن خنک کننده

3

IPT9B1

انکوبا تور 55 لیتری محفظه آلومینیوم  دو درب با ترمومتر دیجیتال

4

IPT9B2

انکوبا تور 55 لیتری محفظه آلومینیوم  دو درب تمام دیجیتال ( ترمومتر و تر موستات وتایمر دیجیتال)

5

IPT9B3

انکوبا تور 55 لیتری محفظه آاستیل  دو درب با ترمومتر دیجیتا ل

6

IPT9B4

انکوبا تور 55 لیتری محفظه استیل دو درب تمام دیجیتال  ( ترمومتر و تر موستات وتایمر دیجیتال)

7

IPT9B5

انکوبا تور 100 لیتری محفظه استیل دو درب دیجیتا ل  ( ترمومتر و تر موستات وتایمر دیجیتال)

8

IPT9C1

فور 55 لیتری محفظه آلومینیوم  با ترمومتر دیجیتا ل  ودریچه تخلیه هوا

9

IPT9C2

فور 55 لیتری محفظه آلومینیوم   تمام دیجیتا ل

( تر مومتر ترموستات تایمر دیجیتال )

10

IPT9C3

فور 55 لیتری محفظه آاستیل  با ترمومتر دیجیتا ل  ودریچه تخلیه هوا

11

IPT9C4

فور 55 لیتری محفظه استیل   با تمام  دیجیتا ل

( تر مومتر  تر موستات تایمر دیجیتا ل)

12

IPT9C5

فور 100 لیتری محفظه استیل فن دار تمام دیجیتا ل

13

IPT9D1

بن ماری 22 لیتری جوش دربدار تر موستاتیک

14

IPT9D2

بن ماری 22 لیتری جوش و سرولوژی تمام دیجیتا