مقالات و توضیحات
آزمیران / 3و5 دی کلرو بنزآلدئید

3و5 دی کلرو بنزآلدئید

3و5 دی کلرو بنزآلدئید 1 گرمی کد 841758 مرک آلمانلينك سايت اين كالاقيمت:   0 تومان 

مواد شیمیایی » MERCK مرک

3و5 دی کلرو بنزآلدئید 1 گرمی کد 841758 مرک آلمان

ویرایش
90.10.13

اعتبار قیمت 
90.12.13
لطفا پس از پایان اعتبار قیمت با شماره تلفن 88920648 تماس حاصل فرمائید 

جهت دریافت کاتالوگ لطفا روی عکس  کلیک کنید


3,5-Dichlorobenzaldehyde
R: 36/37/38 
H: H319 H335 H315 
P: P280 P302+P352 P304+P340 P305+P351+P338 P309+P311
Warning 
CAS: 10203-08-4
EINECS: 233-499-0


Molecular Formula
C7H4Cl2O 
MW 175.01 g/mol 
Boiling Pt: 215 to 222 °C (7 torr) 
Melting Pt: 63°C 

Related Information

PkCat. No.Price
1 g8.41758.0001£92.30