مقالات و توضیحات
آزمیران / باریل ساده و شیردار آلمان

باریل ساده و شیردار آلمان

باریل 5 لیتری 10 لیتری و 20 لیتری ساده و شیردار ساخت شرکت باریلا ایتالیا

قیمت 5 لیتری شیردار 750.000 ریال
قیمت 10 لیتری شیردار 1.100.000 ریال
قیمت 20 لیتری شیردار 1.900.000 ریال

اعتبار قیمت تا تاریخ 93.7.30

با تشکر
شرکت طب شهر

تلفن 22755049