مقالات و توضیحات
آزمیران / قیمت فن های سانتریفیوژی

قیمت فن های سانتریفیوژی

لیست قیمت فن های سانتریفیوژی

1. فن سانتریفیوژی تک فاز، ساخت کمپانی Qulimipol اسپانیا با موتور Neri motori ایتالیا (1500 دور) با حلزونی تمام پلیمر "0/25 KW" / قیمت 24.000.000

2. فن سانتریفیوژی سه فاز، ساخت کمپانی SEAT فرانسه با موتور AEG/ 
 1400 دور / با حلزونی تمام پلیمر "0/25 KW" /
"seat 20" / قیمت 26.500.000

3. فن سانتریفیوژی تک فاز، ساخت کمپانی SEAT فرانسه با موتور AEG/ 
 1400 دور / با حلزونی تمام پلیمر "0/25 KW" /
"seat 20" / قیمت 27.500.000

4. فن سانتریفیوژی تک فاز، ساخت کمپانی SEAT فرانسه با موتور Lambert فرانسه/ 
 1370دور / با حلزونی تمام پلیمر "0/25 KW" /
"seat 20" / قیمت 27.500.000

5. فن سانتریفیوژی تک فاز/ 
 2800 دور / با موتور ایتالیایی و حلزونی /
تمام پلیمر طرح SEAT 20 تولید داخل / قیمت 7.500.000

6. فن سانتریفیوژی تک فاز/ 
 1400 دور / با موتور CEW /
تمام پلیمر طرح SEAT 20 با حلزونی / تولید داخل/ قیمت 5.950.000

7. فن سانتریفیوژی تک فاز/ 
 2800 دور / با موتور آرین صنعت ساخت ایران و حلزونی تمام پلیمر / طرح SEAT 20 /تولید داخل / قیمت 6.950.000

8. . فن سانتریفیوژی سه فاز/ 
 3000 دور / با موتور CEW /
طرح SEAT 20 با حلزونی تمام پلیمر "0/55 KW"/ قیمت 6.250.000

9. فن سانتریفیوژی تک فاز/ 
 1400 دور / با موتور CEW /
طرح SEAT 25 با حلزونی تمام پلیمر "0/55 KW"/ قیمت 6.850.000

10. فن سانتریفیوژی تک فاز/ 
 2800 دور / با موتور آرین صنعت ساخت ایران و حلزونی تمام پلیمر با پروانه استیل /
طرح SEAT 20/ تولید داخل / قیمت  9.000.000

11. فن سانتریفیوژی سه فاز ضد انفجار/ 
 1400 دور / با موتور زیمنس و حلزونی تمام پلیمر  /
طرح SEAT 20/ تولید داخل / قیمت 19.500.000

12. پوسته فن / قیمت 1.750.000

13. پروانه مخصوص فن/ قیمت 680.000

14. پایه اتصال پوسته ها/  قیمت 310.000

15. قالپاق تبدیل و اتصال فن/ یک جفت/ قیمت 460.000