مقالات و توضیحات
آزمیران / لیست قیمت محصولات بیوتست

لیست قیمت محصولات بیوتست

 No  کد محصول نوع محصول  پلیمر  رنگ درب  حجم ml قابلیت اتو کلاو  Packing  بها واحد (ریال)   بهای کارتن
(ریال)
 ups st ظرف نمونه گیری شفاف استریل  پلی استایرن/پلی اتیلن  نارنجی  90   ندارد  کارتن 405 عددی 3650 1480000
2 ups stl ظرف نمونه گیری شفاف استریل label دار پلی استایرن/پلی اتیلن  نارنجی  90 ندارد  کارتن 405 عددی 3900 1580000
3 ups ust ظرف نمونه گیری شفاف غیر استریل  پلی استایرن/پلی اتیلن  زرد 90 ندارد  کارتن 405 عددی 3160 1280000
4 ups ustl ظرف نمونه گیری شفاف غیر استریلlabel دار پلی استایرن/پلی اتیلن  زرد 90 ندارد کارتن 405 عددی 3400 1380000

 No  کد محصول نوع محصول  پلیمر  رنگ درب  حجم ml قابلیت اتو کلاو  Packing  بها واحد (ریال)   بهای کارتن
(ریال)
 upps st ظرف نمونه گیری مات استریل  پلی پروپیلن / پلی اتیلن  نارنجی  90  دارد  کارتن 405  عددی 3160 1280000
6 upp stl ظرف نمونه گیری مات استریل label دار پلی پروپیلن / پلی اتیلن  نارنجی  90 دارد  کارتن 405  عددی 3400 1380000
7 upp ust ظرف نمونه گیری مات غیر استریل  پلی پروپیلن / پلی اتیلن  زرد 90 دارد  کارتن 405  عددی 2760 1120000
8 upp ustl ظرف نمونه گیری مات غیر استریل label دار پلی پروپیلن / پلی اتیلن زرد 90 دارد کارتن 405  عددی 3000 1220000

 
 No  کد محصول شرح محصول  پلیمر قابلیت اتو کلاو  Packing  بها واحد (ریال)   بهای کارتن
(ریال)
PD 10 پتری دیش 10cm استریل پلی استایرن ندارد  کارتن 468 عددی 13*36 3800 1780000
10 PD 08 پتری دیش 8cm استریل پلی استایرن ندارد  کارتن 650 عددی 13*50 2890 1880000
11 PD 06 پتری دیش 6cm استریل  پلی استایرن ندارد  کارتن 585 عددی 13*45 2190 1280000
12 COPD 10 پتری دیش  10cm  سه خانه استریل پلی استایرن ندارد کارتن 468 عددی 13*36 4020 1880000
13 COPD 08 پتری دیش  8cm  دو خانه استریل پلی استایرن ندارد کارتن 650 عددی 13*50 3050 1980000

 
 No  کد محصول نوع محصول  پلیمر قابلیت اتو کلاو  Packing  بها واحد (ریال)   بهای کارتن
(ریال)
14 PPTT1275 لوله آزمایش 75*12 مات (گاما کانتر) پلی پروپیلن دارد  کارتن  3000 عددی 500*6

15 PSTT1275 لوله آزمایش 75*12 شفاف پلی استایرن ندارد  کارتن  3000 عددی 500*6

16 PPTT13100 لوله آزمایش 100*13 مات پلی پروپیلن دارد  کارتن    1800 عددی 300*6

17 PSTT13100 لوله آزمایش 100*13 شفاف پلی استایرن ندارد  کارتن    1800 عددی 300*6

18 PPTT16100 لوله آزمایش 100*16 مات پلی پروپیلن دارد کارتن    1200 عددی 300*4

19 PSTT16100 لوله آزمایش 100*16 شفاف پلی استایرن ندارد کارتن    1200 عددی 300*4
 No  کد محصول نوع محصول  پلیمر  حجمul قابلیت اتو کلاو  Packing  بها واحد (ریال)   بهای کارتن
(ریال)
20   YT 100 سر سمپلر زرد پلی پروپیلن 100 - 5  دارد 20 بسته
1000 عددی


21 BT 1000 سر سمپلر آبی پلی پروپیلن 1000 - 200 دارد 16 بسته
500 عددی


منبع وب سایت شرکت بیوتست
http://www.irbiotest.com/List.aspx