مقالات و توضیحات
آزمیران / ترمومترهای شیشه ای

ترمومترهای شیشه ای

132

ترمومتر شیشه ای

ترمومتر

آمریکا

FISHER

298 mm


30000

133

ترمومتر شیشه ای

ترمومتر -10+100 پشت زرد

آمریکا

FISHER

298 mm


30000

134

ترمومتر شیشه ای

ترمومتر -10+250 پشت زرد جیوه ای

آمری

FISHER

35000


35000

135

ترمومتر شیشه ای

ترمومتر -10+360 پشت زرد جیوه ای

آمریکا

FISHER

298 mm


50000

136

ترمومتر شیشه ای

ترمومتر -10+50 پشت زرد جیوه ای

آمریکا

FISHER

298


30000

137

ترمومتر شیشه ای

ترمومتر -2+400 ASTM 8C

آمریکا

FISHER

385 mm


350000

138

ترمومتر شیشه ای

ترمومتر -20+50 ASTM 57C

آمریکا

FISHER

287 mm


350000

139

ترمومتر شیشه ای

ترمومتر -30+50 پشت زرد جیوه ای

آمریکا

FISHER

298 mm


35000

140

ترمومتر شیشه ای

ترمومتر -38+50 ASTM 5C

آمریکا

FISHER

230 mm


350000

141

ترمومتر شیشه ای

ترمومتر -5+300 ASTM 2C

آمریکا

FISHER

390mm


350000

142

ترمومتر شیشه ای

ترمومتر+34+42 ASTM 18C

آمریکا

FISHER

275 mm


350000

143

ترمومتر شیشه ای

ترمومتر-10+110 پشت زرد الکلی

آمریکا

FISHER

298 mm


30000

144

ترمومتر شیشه ای

ترمومتر-10+150 پشت زرد جیوه ای

آمریکا

FISHER

298 mm


35000

145

ترمومتر شیشه ای

ترمومتر-10+200 پشت زرد جیوه ای

آمریکا

FISHER

298 mm


40000

146

ترمومتر شیشه ای

ترمومتر-10+300 پشت زرد جیوه ای

آمریکا

FISHER

298 mm


45000

147

ترمومتر شیشه ای

ترمومتر-10+400 پشت زرد جیوه ای

آمریکا

FISHER

298 mm


60000

148

ترمومتر شیشه ای

ترمومتر-15+105 ASTM 82C

آمریکا

FISHER

287 mm


350000

149

ترمومتر شیشه ای

ترمومتر-20+102 ASTM 12C

آمریکا

FISHER

420 mm


350000

150

ترمومتر شیشه ای

ترمومتر-30+50 پشت زرد الکلی

آمریکا