مقالات و توضیحات
آزمیران / نانوها

نانوها

واردات و عرضه و فروش انواع آنزیمهای((ensymes آزمایشگاهی (ازدسته های مختلف)، Inhibitors/Retardants ، انواع اسید های چرب آزمایشگاهی ، ویتامین های آزمایشگاهی ،سیتوکنین ها (Cytokinins) ، نانو ذرات ازمایشگاهی ، Gibberellins ، قندهای ازمایشگاهی، پلی ساکاریدهای آزمایشگاهی،مواد شیمیایی تست و گسترش گیاهی(Auxins) ، با بالاترین خلوص ، جهت تحقیقات علمی ، پروژه های دانشجویی، تست تولید ، آنالیز و امور آزمایشگاهی و.. از معتبرترین کارخانه های تولیدی این محصولات در دنیا.
در صورت نیاز به واردات به طریق ارزی یا ریالی برای زمان تحویل حداکثر 45 روز کاری اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد.
(طبیعتأ در خصوص موجودی هر مورد درخواستی میبایست از شرکت استعلام موجودی فرمایید)
معرفی تنها گوشه ای از فعالیتهای این شرکت در زمینه های ذکر شده فوق:

-آنزیمهای آزمایشگاهی(ensymes): (کاربرد آزمایشگاهی)

1- اکسیدوردوکتازها (oxidoredutases):
هیدروژنازها-اکسیدازها- پراکسیدازها-اکسیدونازها
2-ترانسفرازها transferases)) :
متیل ترانسفرازها – کلیکوزیل ترانسفرازها
3-هیدرولازها:
لسترازها-گلیکوزیدازها-پپدیدازها
4-لیازها (lyases):
دکربوکسیلازها-هیدرولازها
5-ایزومرازها (isomerases):
اپیمرازها
6-لیگازها
از دسته های بالا تنها چند مورد به ایجاز نام برده می شود: (کاربرد آزمایشگاهی)

استیل کوآنزیم A (scoa) – دیسموتاز- سلولاز( اندوگلوکونازها، اگزوگلوکونازها ، بتاگلوکزیدازها) – لیپاز- امیلاز- گزیلاناز(زایلاناز)- گلوکوآمیلاز-آلفا آمیلاز- پروته از- پکتیناز- فوریلاز- ژلاتین از - پنیسلین از- فسفاتازها ( فیتاز) – بتاگلوکوناز-زیلوز – پنتوزانازها – پروتیاز- کاتالاز- پراکسیداز – گلوکزاکسیداز-کربنیک انیدراز.

Inhibitors/Retardants:
abscisic acid (ABA) آبسیسیک
ancymidol آنسیمیدول
carbaryl کارباریل
chlormequat
chloro IPC
daminozide
flurprimidol
hydrogen cyanamide
maleic hydrazide (MH)
mefluidide
mepiquat chloride
paclobutrozol
prohexadione calcium
succinic acid (SADH)
uniconazole


از اسیدهای چرب آزمایشگاهی تنها چند مورد به ایجاز نام برده می شود: (کاربرد آزمایشگاهی)

پالمتیک palmitic)) – استاریک ( stearic) – میریستیک – لوریک (lauric) – اولییک (oleic) – لینولنیک (linolenic) – لینولییک (linoleic) – آراشیدونیک (arachidonic)- ایکوزاپالنتاتوییک (eicosapentaenoic) – دکوزاهگزانوییک ( docosahexaenoic) – بوتیریک – کاپرلیک – کاپروییک – لا‍‍‍ریک.

معرفی برخی از ویتامین های آزمایشگاهی ،قابل عرضه: (کاربرد آزمایشگاهی)

A-D-E-K و گروه B (B1 تیامین-B2ریبوفلاوین-B3نیاسین-B5نیکوتینامید-B6پیریدوکسین-B9فولیک-B12کوبالامین).

برخی از Cytokininsآزمایشگاهی قابل عرضه:

CPPU
kinetin کینتین
Ethylene/Ethylene releasers اتیلن
ethephon اتفون
Ethylene اتیلن

معرفی برخی از نانو ذرات قابل عرضه توسط این واحد تجاری:


نانو اکسید تیتانیوم TiO2 99%
نانو اکسید آلومینیوم %99 Al2O3
نانو اکسید زیرکونیوم %99 ZrO2
نانو اکسید روی ZnO 99%
نانو اکسید منیزیم %99 MgO
نانو اکسید سیلیکون %99 SiO2
نانو اکسید آهن %99 Fe2O3
نانو اکسید مس %98 CuO
نانو اکسید قلع %99 SnO2
نانو سیلیکون کاربید %99 SiC
نانو تیتانیوم کاربید %99 TiC
نانوپودر اکسید ایندیوم - قلع %99
نانو اکسید ایندیوم %99 In2O3
نانو اکسید سریم %99 CeO2
نانو نیترید تیتانیوم %99 TiN
نانو اکسید تنگستن %99 WO3
نانو اکسید آهن %9. Fe3O4


Gibberellins (GA):
GA4
GA7
GA3

معرفی برخی از قندهای آزمایشگاهی قابل عرضه توسط این واحد تجاری:

تک قندی ها (گلوکز- فروکتوز-گالاکتوز)
دوقندی ها (لاکتوز-ساکاروز-مالتوز)
1و3 دی هیدروکسی پروپانون
3و2 دی هیدروکسی پروپانون(گلیسر آلدیید)
سوربیتول

برخی از پلی ساکاریدهای آزمایشگاهی قابل عرضه:

نشاسته-گلیکوژن-سلولز-پکتین

مواد شیمیایی تست و گسترش گیاهی آزمایشگاهی (Auxins):{1-naphthalenacetic acid (NAA) 1نفتالن استیک
2,4-D }
{3-indoleacetaldehyde acid (IAld) } 3-ایندول استالدیید
{3-indoleacetic acid (IAA)} 3-ایندول استیک
{3-indolepyruvic acid (IPA) } 3-ایندول پیروویک
{indolebutanoic acid (IBA)} ایندول بوتانوییک

sigma aldrich fluka merck alfaaesar

نانو تیوب کربن, نانو لوله کربنی Nanotube Carbon
نانو الماس Nano Diamond
نانو مس Nano Copper
نانو نقره Nano Silver
نانو آهن Nano Iron
نانو طلا Nano Gold
نانو اکسید سریم Nano Cerium Oxide
(نانو اکسید آلمینیوم (نانو آلومینا (Nano Alumina) Nano Aluminum Oxide
نانو اکسید ایندیم Nano Indium Oxide
نانو اکسید آهن Nano Iron Oxide
نانو دی اکسید تیتانیم Nano Titanium Oxide
نانو اکسید قلع Nano Tin Oxide
نانو اکسید زیرکونیم Nano Zirconium Oxide
نانو اکسید روی Nano Zinc Oxide
نانو اکسید تنگستن Nano Tungsten Oxide
(نانو اکسید سیلیکون (نانو سیلیکا (Nano Silica) Nano silicon Oxide
نانو کاربید سیلیسیم Nano Carbide Silicon
نانو کاربید بور Nano Boride Carbide
نانو کاربید تیتانیم Nano Titanium Carbide
نانو کربنات کلسیم Nano Carbonate Calcium
(نانو کلی (نانو رس Nanocly cloisite(+30B,20A,15A,Na+)

Nano Diamonds
Oxide Nano-Ceramics
Non oxide Nano-Ceramics
Nano Metals
Nano Wires
Nano and micro Salts
Carbon Nanotubes and Fullerenes
Quantum Dots, hydrophilic
Quantum Dots, hydrophobic
fumed silica

نانو تیوب کربن, نانو لوله کربنی
نانو الماس
نانو مس Cu
نانو نقره Ag
نانو پالادیم Pd
نانو آهن Fe
نانو طلا Au
نانو اکسید سریم CeO
نانو اکسید آلمینیوم (آلومینا) Al2O3
نانو اکسید ایندیم In2O3
نانو اکسید آهن Fe3O4 , Fe2O3
نانو اکسید استرانسیوم SrO
نانو دی اکسید تیتانیم TiO2
نانو اکسید قلع SnO2
نانو اکسید زیرکونیم ZrO2
نانو اکسید روی ZnO
نانو اکسید تنگستن WO3
نانو اکسید سیلیکون(سیلیکا) SiO2
نانو کاربید سیلیسیم SiC
نانو کاربید بور B4C
نانو کاربید تیتانیم TiC
نانو نیترید آلمینیوم AlN
نانو نیترید تیتانیم TiN
نانو نیترید سیلیسیم Si3N4
نانو کربنات کلسیم CaCo3
نانو کلی (نانو رس) Nanocly cloisite
+30B,20A,15A,Na

فروش انواع نانو مواد نانوذرات نانو پودر نانواکسید
تهیه انواع نانومواد برای تحقیقات صنعتی
فروش نانو دی اکسید تیتانیوم TiO2
فروش نانو پودر اکسید زیرکونیوم ZrO2
فروش نانو اکسید آلومینیوم Nano Alumina
فروش نانو سیلیکا Nano SiO2
فروش نانو اکسید روی ZnO Nano Zinc
فروش نانواکسید آهن Fe2O3
فروش نانو سیلیکون کاربید SiC
فروش نانو اکسید مس CuO
فروش نانو اکسید قلع SnO2
فروش نانو اکسید سریم CeO2
فروش نانواکسید ایندیوم In2O3 و ITO
فروش نانو تیتانیوم کاربید TiC
فروش پودر دی بورید تیتانیوم TiB2
فروش نانواکسید تنگستن Nano WO3

این نانومواد در صنایع مختلفی از قبیل صنایع تولید سرامیک ، کامپوزیت ، نانوکامپوزبت ، صنایع پلاستیک ، صنایع لاستیک سازی ، صنایع نساجی ، صنایع رنگ و پوشش ، صنایع پلیمر ، صنایع فلزی ، صنایع کاغذ سازی ، صنایع خودرو سازی ، انرژی پیل سوختی و باطری ، صنایع سوخت و مواد منفجره ، صنایع تصفیه آب و فاضلاب ، صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی ، صنعت ساختمان ، صنایع بهداشتی ، صنایع آرایشی ، علوم زیستی و پزشکی ، فیلتراسیون ، صنایع نظامی و هوافضا می باشد.

مهندسی مواد مهندسی مکانیک مهندسی شیمی مهندسی برق مهندسی نانو فناوری مهندسی نساجی مهندسی عمران مهندسی هوافضا مهندسی متالورژی مهندسی معدن

خرید نانو مواد,فروش نانو مواد,فروش نانو ذرات,فروش نانو رس,فروش نانو سیلیس,نانوکلی,فروش مواد نانو,نانو لوله های کربنی,نانو آلومینا,Nano tube,nano silver,nano iran