مقالات و توضیحات
آزمیران / حلالهای HPLC گرید

حلالهای HPLC گرید

توجه :اعتبار قیمت تا شش ماهه اول 91

ردیف شرح کالا مقدار هر ویال قیمت به ریال
1 استون HPLC گرید 2.5 لیتر 600/000
2 استیک اسید HPLC گرید 2.5 لیتر 720/000
3 ایزو پروپیل الکل  HPLC گرید 2.5 لیتر 750/000
4 بنزن  HPLC  گرید 1 لیتر 350/000
5 N پنتان  HPLC گرید 1 لیتر 630/000
6 پیریدین HPLC گرید 1 لیتر 890/000
7 تترا هیدروفوران  HPLC گرید 1 لیتر 600/000
8 تری اتیل آمین  HPLC گرید 1 لیتر 1/100/000
9 تولوئن HPLC گرید 1 لیتر 280/000
10 دی کلرومتان  HPLC گرید 1 لیتر 280/000
11 دی متیل سولفوکساید HPLC گرید 1 لیتر 455/000
12 کلروفرم  HPLC گرید 1 لیتر 380/000
13 متانل  HPLC گرید 2.5 لیتر 320/000
14 N هگزان  HPLC گرید 1 لیتر 600/000