مقالات و توضیحات
آزمیران / MINIKIT

MINIKIT

MINIKIT


بسته هاي كوچك AQUALYTIC

مزاياي استفاده از اين قرصهاي معرف عبارتند از:
-پايداري طولاني مدت
- كاربري آسان و كاربرد دقيق معرف بدون هر ابزار اضافي
- اندازه گيري دقيق حتی در شرايط محيطي سخت
- حمل و نقل بدون محدوديت وبدون نياز به  نگهداري خاص
- قرصهاي AQUALYTIC  توسط فويل  پوشيده شده و حداقل عمر مفيد تضمين شده آن  5 سال است

قرصهای معرف
هر جعبه شامل معرفهاي كافي براي تقریبا30 آزمون است.

روشها
بسته هاي AQUALYTIC براي آزمايش سريع آب طراحي شده اند و اكثر بسته هاي كوچك بر اساس روشهاي  تيتراسيون مي باشد.

 

روش شمارش قرص
در روش شمارش قرص ، محلول تيتراسيون مايع وشناسه گر با قرصهاي معرف AQUALYTIC جايگزين مي شود. تعداد مشخصي از قرصها به يك نمونه با حجم مشخص افزوده مي شود تا يك تغيير رنگ شيميايي به وقوع بپيوندد. غلظت پارامتر از طريق محاسبه تعداد قرصهاي مورد نياز معين مي شود. گستره اندازه گيري مي تواند با تغيير دادن حجم نمونه افزايش يابد.

آزمايش سريع
آزمايش سريع براساس تيتراسيون معكوس است بعد ا‌ز افزودن يك قرص معرف به يك لوله آزمايش مدرج شده ، نمونه آب به آهستگي افزوده مي گردد تا آنکه رنگ محلول تغيير يابد (به عنوان مثال از قرمز به آبي ). كاربر مي تواند نتيجه را با توجه به مقدار مايع استفاده شده تهيه نمايد.

آزمايش بله / خير
آزمايش بله و خير براي كاربر مشخص مي كند كه  آيا ماده اي خاص در آب وجود دارد یا خيرو یا اينكه آيا  غلظتش بيشتر يا كمتر از يك حد مشخص مي باشد.

روش كدورت
يك لوله آزمايش  كه در دو قسمت مدرج شده با نمونه آب پرمي شود و يك قرص معرف به آن افزوده مي گردد.
معرف مقداري كدورت  ايجاد مي نمايد كه متناسب با غلظت پارامتر هايي است كه مي خواهيم اندازه گيري كنيم . لوله داخلي كه يك نقطه سياه روي بدنه اش است پايين مي آيد تا نقطه بوسيله خاصيت كدري محو شود. نتيجه از مقدار آب درلوله داخلي استخراج مي شود.