مقالات و توضیحات
آزمیران / AL606,AL612 -OXIDIRECT BO

AL606,AL612 -OXIDIRECT BO

AL606,AL612 -OXIDIRECT BOD


اندازه گيری BOD با انتخاب مستقيم نمونه

- اندازه گیری مستقيم و دقيق
- اندازه گيری های  28 تا 1 روزه
- بدون جيوه
- رابط 
RS232
- نياز اکسيژن بيوشيمی (
BOD)

  BOD - نياز اکسيژن بيوشيمی – يک اصطلاح برای مقدار اکسيژن مورد نياز برای تجزيه بيولوژيکی يک ماده آلی در يک نمونه آب فاضلاب می باشد. بنابراين اندازه گيری BOD  به عنوان پايه  آشکار سازی مواد آلی قابل تجزيه بيولوژيکی در آب است. تفاوت بين BOD  و نياز اکسيژن شيميايی اين است که COD  مواد آلی تجزيه ناپذير بيولوژيکی را نيز شامل می شود.

بنابراين اندازه گيری BOD  ، اندازه گيری مهمي از اثرات  فاضلابهاي صنعتی و انساني در تاسيسات فاضلاب ها و  خروجی فاضلاب می باشد.

اندازه گيری  BOD٬ دم سنجی ، فشارسنجی با استفاده از  BODسنج آکواليتيک اکسی دايرکت

سيستم حسگر اکسی دايرکت آکواليتيک يک سيستم 6 نمونه ای است که اندازه گيری دقيق BOD را براساس  فشارسنجی امکان پذير می سازد. دم سنج های فشار سنجی جذب اکسيژن را به تغيير فشار ناشی از مصرف اکسيژن وقتی حجم ثابت باشد، ارتباط می دهند. به خاطرحسگر های فشار يکپارچه مدرن،ديگر نيازي به  فشارسنج های جيوه ای نيست .

کليات آکواليتيک اکسی دايرکت

روش های دم سنجی اندازه گيری مستقيم اکسيژن مصرف شده توسط  ميکرواورگانيسم ها از هوا يا محيط غنی از اکسيژن در يک ظرف در بسته تحت شرايط دمايی و جريان ثابت را فراهم می نمايد.

دی اکسيد کربن که به صورت متابوليسمی به وسيله باکتری ها توليد می شوند، به صورت شيميايی با محلول هيدرواکسيد پتاسيم موجود در فنجان آببند درون شيشه پيوند می خورد.

افت فشار در سيستم  به طور مستقيم متناسب با مقدار BOD  بوده واز طريق حسگر BOD آکواليتيک اندازه گيری می گردد. مقدارBOD سپس به طور مستقيم بر حسب  ميلی گرم بر ليتر نمايش داده می شود.

مقادير BOD در حافظه حسگر ذخيره می شود و می تواند روی صفحه نمايش بزرگ در هر لحظه بدون نياز به صرف وقت برای تبديل فاکتورها ، ظاهر شود. اين بدين معنی است که مجموعه آزمايشاتی که در يك روز تعطيل خاتمه می يابند، بدون هيچ مشکلی می توانند طی هفته آتی بررسی گردند.

دوره اندازه گيری برای کاربر قابل انتخاب بوده و می تواند بين 1 تا 28 روز باشد تا کاربرد مناسب داشته باشد.

هرچند اندازه گيری های کوتاه مدت  برای کارهای علمی مفيد می باشند، اندازه گيری های استاندارد معمولا  5 روز طول می کشد و  تعيين فشارسنجی OECD  به طور کل طی يک دوره 28 روزه انجام می شود.

 

مزايا

- انتخاب مستقيم نمونه
- نمايش مستقيم و دقيق مقادير
BOD  بر حسب ميلی گرم بر ليتر
- کاربری آسان برای کاربر
- دوره های قابل انتخاب برای کاربر از 1 تا 28 روز

- ذخيره اتوماتيک مقادير
BOD
- محدوده اندازه گيری از 40-0 ميلی گرم در ليتر تا 4000-0 ميلی گرم بر ليتر BOD در حجم نمونه
- عملکرد شروع اتوماتيک بعد از يکسان سازی دمايی نمونه ها
- تعيين
BOD در شرايط محيطي  بدون جيوه
- سيستم همزنی القايی با مرکز قرارگيری اتوماتيك ميله های همزن
- رابط
RS232

 


*No standard is available to check the accuracy of respirometric oxygen uptake measurement. Tests with a glucose-glutamic acid solution having a known theoretical BOD have shown that the variation is approximately 5% in the range of 50…100 mg/l BOD, and 3% for higher range. Minimum Response or sensitivity of respirometric systems is about 0.05 … 1 mg/l.

محدوده های اندازه گيری و حجم های نمونه

مقدار BOD يک نمونه وابسته به مقدار ماده آلی موجود  در آن  می باشد، که  به طور قابل ملاحظه ای متغير است . سيستم اندازه گيری BOD اکسی دايرکت آکواليتيک ، برای حجم های مختلف نمونه و محدوده های اندازه گيری متناظر كه در جدول زير ليست شده  کاليبره  شده است . محدوده  اندازه گيری سيستم 0 تا 4000 ميلی گرم در ليتر است. برای تمامی محدوده های اندازه گيری ،BOD  مستقيما بر حسب ميلی گرم در ليتر نمايش داده می شود.

کاربردها

- آب فاضلاب
- تعيين فعالیت بيولوژيکی
- تاسيسات تصفيه  فاضلاب
- آزمايشگاه های تجزيه
- مراکز تحقيقی و علمی

مراجع

ASTM 5210 D
H55 به عنوان مرجع مکمل با EN 1899-2

 

Range mg / l BOD

Sample Volume ml

0 - 40

428

0 - 80

360

0 - 200

244

0 - 400

157

0 - 800

94

0 - 2000

56

0 - 4000

21.7

ارزيابی اندازه گيری ها

اگر دوره اندازه گيری روی 24 ساعت تنظيم شود، سيستم اندازه گيری BOD اکسی دايرکت آکواليتيک هر ساعت يک اندازه گيری را ثبت می نمايد. با يک دوره اندازه گيری 48 ساعته ،  هر 2 ساعت يک بار اندازه گيری BOD را انجام می دهد و ذخيره می نمايد. اگر دوره بين 3 و 28 روز باشد ، مقدار ذخيره شده برای هر  روز يكبار  می باشد.

مقادير جاری و ذخيره شده ممکن است در هر لحظه  فراخوانی شود. نمودار و جدول زير يک مثال از ارزيابیBOD    را نشان می دهد. افزايش BOD را طی يک دوره 5 روزه می توان مشاهده نمود.

Evaluation of measurements

Day

Display/Sensor

 

http://www.aqualytic.com/pics/bsb_diagramm.gif

1. Day

150 mg/l

 

2. Day

220 mg/l

 

3. Day

240 mg/l

 

4. Day

250 mg/l

 

5. Day

260 mg/l

 

 عملکرد شروع اتوماتيک

تغييرات در دمای نمونه پيش از آزمايش کردن موجب تغيير فشار درون سيستم به هنگام همدماشدن در انكوباتور (برای مثال اگر اندازه گيری BOD در دمای 20 درجه انتخاب شده باشد)میشود.

چندين تغيير موجب ايجاد خطا در طول اندازه گيری فشار سنجی می شود. به اين منظور برای جلوگيری از ايجاد خطا،BOD سنج اکسی دايرکت آکواليتيک به يک ويژگی شروع اتومات مجهز شده است.

اندازه گيری تا دما در نمونه ها برابر با دمای درون انكوباتور نشود شروع نمي شود.

اين از تاثير نوسانات دما (نتيجتا فشار ) که مربوط به اندازه گيری فشارسنجی نمی شود، جلوگيری می نمايد.

سيستم کامل اندازه گيری BOD اکسی دايرکت

علاوه بر واحد BOD برای اندازه گيری و ذخيره مقادير BOD ، سيستم اندازه گيری BODاکسی دايرکت اکواليتيک شامل بطری های نمونه ، حسگر های اندازه گيری ، سيستم همزن القايی بدون سايش با لنهای اندازه گيری سرريز برای اندازه گيری حجم نمونه، بازدارنده از نيتراته شدن و هيروکسيد پتاسيم به عنوان يک جذب کننده می باشد.

موارد تحويل:

·         واحد کامل اکسی دايرکت اکواليتيک با 6 کلگی حسگر و واحد کنترل و باطری ها

·         واحد همزن القايی با منبع تغذيه

·         6 بطری نمونه

·         6عدد درزگير لاستيکی

·         1بالن سرريز 157 ميلی

·         1بالن سرريز 428 ميلی

·         1 بطری حاوی 50 ميلی ليتر محلول هيدرواکسيد پتاسيم

·         1بطری حاوی 50 ميلی ليتر محلول بازدارنده از نيتراته شدن

·         1 دستورالعمل

كد سفارش : 444406   ( HZ 60 – 50 / V230 )

كد سفارش :  444407    (HZ 60 – 50 /V 115 )

كد سفارش :   444408   (HZ 60 – 50 /V 110 )

·         اكسي دايركت اكواليتيك مانند بالا اما با 12  كلگي حسگر

كد سفارش : 444410

 

 سيستم هم زن القايی

 سيستم هم زن القايی آکواليتیيک کنترل شده با ريزپردازنده و غير سايشی و بدون نياز به سرويس

به عبارتی ديگر هيچ قطعه در حال حرکتی درون سيستم وجود ندارد.

در سيکل های زمانی منظم ، ميله های هم زن مغناطيسی سرعت می گيرند و مجددا حرکت آن ها کند می شود، به طوری که سرعت آن به حداکثر می رسد و مجددا افت می کند. اين در مرکز بودن ميله های همزن را تضمين می کند. ميله های هم زن که از مرکز بطری دور می شوند سريعا و مطمئنا مجددا به مرکز برگردانده می شوند. سيستم حرکتی القايی كاركرد بدون نياز به سرويس  ( عدم نياز به تعويض تسمه های رانش يا موتورهای چرخاننده ) را  برای چندين سال  تضمين می نمايد.

مزايا:

·         عمليات بدون سايش و بدون نياز به سرويس

·         تغيير منظم سرعت همزنی

·         در مرکز بودن اتومات ميله های همزن

·         هيچ وسيله مکانيکی در سيستم همزنی موجود نمی باشد.

مجموعه آزمايش برای اکسی دايرکت

ما همچنين يک مجموعه آزمايش برای بررسی صحت عمليات BOD     سنج اکسی دايرکت اکواليتيک ارائه می دهيم. مجموعه شامل 8 قرص آزمايش  BOD 4Mاست که سبب مصرف مقدار مشخص اکسيژن می گردد.

قرص ها به آسانی مورد استفاده قرار می گیرند . به سادگی يک قرص درون بطری BOD قرار داده می شود،فرايند اندازه گيری آغاز شده و پس از 5 روز مقاديرBOD  استخراج شده و با مقدار مشخص شده مقايسه می گردد.اگر اين مقدار در محدوده مجاز باشد اين بدين معنی است که سيستم اندازه گيری BOD  به طور صحيح کار می نمايد.

 
  Picture 088
 

هم دما کردن به هنگام اندازه گيری      

يکسان کردن دما قبل از آزمايش بيولوژيکی ضروری است، چون دما يک اثر بزرگ روی فعاليت بيولوژيکی دارد. برای مثال اندازه گيری های BOD  هميشه در يک انكوباتور تحت دمای 20 درجه سانتيگراد  انجام می شود.

برای يکسان سازی دما، انكوباتور با  دمای قابل انتخاب برای کاربر از 2 تا 40 درجه سانتی گراد را پيشنهاد می نماييم. 
انتخاب ملحقات اضافی محصول
مشتريان گرامي:
جهت سفارش گذاري توجه داشته باشيد كه انتخاب آيتم هاي مورد نظر در بخش "دستورالعمل سفارش گذاري" الزامي است.