مقالات و توضیحات
آزمیران / مواد شیمیایی مرک

مواد شیمیایی مرک

آب اکسیژنه 5/2 لیتری 108597 مرک آلمان
آب کروماتوگرافی 2.5 لیتری 115333 مرک آلمان
آب دوتره (دوتریوم اکساید) 100 میلی 103428 مرک آلمان
آگاروز 25 گرمی 116801 مرک آلمان
آگار 1 کیلویی 101615 مرک آلمان
آلفا نفتول 250 گرمی 822289 مرک آلمان
آلفا نفتیل امین 100 گرمی 822291 مرک آلمان
آلومینیوم پودر 250 گرمی 10156 مرک آلمان
آلومینیوم گرانول 250 گرمی 820051 مرک آلمان
آلومینیوم فویل 500 گرمی 101057 مرک آلمان
آلومینیوم اکساید یک کیلویی 101095 مرک آلمان
آلومینیوم بوتیلات 100 گرمی 820054 مرک آلمان
آلومینیوم سولفات 6 آبه 1 کیلویی 101102 مرک آلمان
آلومینیوم نیترات بدون آب 1 کیلویی 101086 مرک آلمان 
آلومینیوم هیدرواکساید 1 کیلویی مرک آلمان
آمونیاک 25% 2،5 لیتری 105422 مرک آلمان
آلوم دو پتاس (آلومینیوم پتاسیم سولفات) 101042 1 کیلویی مرک آلمان
آمونیوم استات 1 کیلویی 101115 مرک آلمان
دی آمونیوم اگزالات 1 کیلویی 101190 مرک آلمان
آمونیوم آیرونII سولفات 1 کیلوی 103791 مرک آلمان
آمونیوم ایرون III سولفات 1 کیلویی 103776 مرک آلمان
آمونیوم سولفات 1 کیلویی 101216 مرک آلمان
آمونیوم کربنات 250 گرمی 101136 مرک آلمان
آمونیوم فلوراید 1 کیلویی 101164 مرک آلمان
آمونیوم بی کربنات 5 کیلویی 101131 مرک آلمان
آمونیوم پر سولفات 500 گرمی 101201 مرک آلمان
آمونیوم کلراید 1 کیلویی 100924 مرک آلمان
آمونیوم مونو وانادات 100 گرمی 101226 مرک آلمان
آمونیوم سریم نیترات 100گرمی 102276 مرک آلمان
آمونیوم نیترات 1 کیلویی 101188 مرک آلمان
آمونیوم هپتا مولیبدات 4 آبه 250 گرمی 101181 مرک آلمان
دی آمونیوم هیدروژن فسفات 101206 مرک آلمان 500گرمی 
آمونیوم دی هیدروژن فسفات 101124 مرک آلمان500 گرمی
آمینو آنتی پیریم 10 گرمی 107293 مرک آلمان
آمینو نفتول سولفونیک اسید 821949 مرک آلمان 250 گرمی
آلیزارین رد 106279مرک آلمان 100 گرمی
آنیلین 822256 مرک آلمان 1 لیتری
آیرون (پودر آهن ) 103815 بسته یک کیلویی مرک المان
آیرون II کلرید 4 آبه103860 مرک آلمان1 کیلویی
آیرون II سولفات 7 آبه 103965 مرک آلمان 1کیلویی
آیرون (آهن ) III سولفات 500 گرمی آزمایشگاهی ساخت چین
آیرون III نیترات 103883 مرک آلمان 1 کیلویی
اتانول 100986 مرک آلمان 2.5 لیتری
اتیدیوم برماید 1 گرمی سیگما آمریکا
اتیل آکریلات 800836 مرک آلمان بسته 1 لیتری
اتیل آنیلین 800936 بسته 100 میلی لیتری مرک آلمان
اتیل استات 100864 مرک آلمان2،5 لیتری
اتیل اولئات 814762 بسته 250 میلی لیتری مرک آلمان
اتیل بنزن مرک آلمان 1 لیتری
اتیلن گلیکول 100949 مرک آلمان2،5 لیتری
تری اتیل آمین هیدروکلراید 800874 مرک آلمان 250 گرمی
اتیل متیل کتون 106014 مرک آلمان 2،5 لیتری
استارچ (نشاسته) 111685 مرک آلمان1 کیلویی
استارچ 111685 مرک آلمان 100 گرمی
استیل استون 800023 مرک آلمان 1 لیتری
استوفنون 800028 مرک آلمان 1 لیتری 0
استون 100013 مرک آلمان 2،5 لیتری
استون 100014 مرک آلمان 2،5 لیتری
استونیتریل (کرماتوگرافی) 100030 مرک آلمان 2،5 لیتری
استرانسیوم استات 100 گرمی آلفایزر آمریکا
استرانسیوم کربنات 500 گرمی مرک المان
اسپکتروملت A14 کمک ذوب ساخت مرک آلمان 111724 بسته 1 کیلویی
اسپکتروملت A10 کمک ذوب ساخت مرک آلمان 110783 بسته 1 کیلویی
اسکوالان مرک آلمان 814605 بسته 100 میلی لیتری
اسید استیک 100056 گلاسیال مرک آلمان 2.5 لیتری
اسید اولئیک 1 لیتری 843483 مرک آلمان
اسید اسپارتیک 100گرمی100126 مرک آلمان
اسید اگزالیک 2آبه 1 کیلویی100492 مرک آلمان
اسید اوریک 100 گرمی100817 مرک آلمان
اسید پریودیک 100 گرمی 822288 مرک آلمان 
اسید باربیتوریک مرک آلمان 800133 بسته 100 گرمی
اسید بنزوئیک 100136 مرک آلمان 100 گرمی
اسید بوریک 898.000 مرک آلمان 1 کیلویی 
اسید تارتاریک 100802 مرک آلمان 1 کیلویی
اسید تیوگلیکولیک 822336 مرک آلمان 1 لیتری
اسید پیکریک هلندی 500 گرمی
اسید سولفوریک 100731 مرک آلمان 2،5 لیتری
اسید سالسیلیک 100 گرمی 818731 مرک آلمان
اسید سولفو سالسیلیک 800691 مرک آلمان 1 کیلویی
اسید سولفانیلیک 100686 مرک آلمان 100گرمی
اسید سولفانیلیک 822338 مرک آلمان 1 کیلویی
اسید سالیسیلیک 100631 مرک آلمان 1 کیلویی
اسید سیتریک 100244 مرک آلمان 1 کیلویی
اسید جیبرلیک 5 گرمی سیگما
اسید فسفریک 100563 مرک آلمان 2،5 لیتری
اسید فلوریدریک 100337 مرک آلمان 2،5 لیتری 
اسید فورمیک مرک آلمان 2،5 لیتری 100264
اسید فتالیک 1 کیلویی فلوکا سویس
اسید فیتیک 25 گرمی زیگما آمریکا 
اسید گلوتامیک 250 گرمی 100291 مرک آلمان 
اسید گلی اگزالات 25 گرمی 804104 مرک آلمان
اسید لاکتیک 100366 مرک آلمان 2،5 لیتری
اسید هیدروکلریک (کلریدریک ) 100314 مرک آلمان 2،5 لیتری
اسید پرکلریک 70% 100519 مرک آلمان 2،5 لیتری
اسید نیتریک 65% 100456 مرک آلمان 2،5 لیتری
اسید نیتریک 100% دود زا 100450 مرک آلمان 1 لیتری
اسید متا اکریلیک مرک آلمان آرت نامبر 800181 بسته 1 لیتری
اسید متا فسفریک 100546 مرک آلمان 100 گرمی
اسید مالئیک 1 کیلویی 800380 مرک المان
اسید مولیبدیک 1 کیلویی 100400 مرک آلمان
اسید فسفو مولیبدیک 100 گرمی 100532 مرک آلمان
اسمیک اسید محلول 2% بسته 5 میلی لیتری 109266 مرک آلمان
اسمیوم تترا اکساید 1 گرمی ساخت BDH انگلستان
استایرن 807679 مرک آلمان 1 لیتری
استامید 822343 مرک آلمان 100 گرمی
اریوکروم بلک تی 103170 مرک آلمان 100 گرمی
اریکروم بلک تی 159133 مرک آلمان 25 گرمی
اریکروم بلو اس ای 103340 مرک آلمان بسته 5 گرمی
اکسیداز مرک آلمان 10 گرمی
اکسید مس مرک آلمان500 گرمی102761
اگزامید 100 گرمی 820936 مرک آلمان
ال سیستئین مرک آلمان 100 گرمی
ال سیستئین هیدرو کلراید 102839 مرک آلمان 25 گرمی
ال پرولین 107434 مرک آلمان 10 گرمی
ال آلانین 25 گرمی سیگما آمریکا 789.000
ال آرژنین 101542 مرک آلمان 100 گرمی
ال آرابینوز 25 گرمی زیگما آمریکا 1.098.000
ال آسپارژین مونو هیدرات 101566 ساخت مرک آلمان 100 گرمی
ارسنیک اکساید 100 گرمی مرک آلمان
اکریل آمید 800830 مرک آلمان 1کیلویی
ان آمیل الکل 807500 مرک آلمان 2،5 لیتری
انتلان مرک آلمان500 میلی
ان پنتان 107176 مرک آلمان 1 لیتری
ان هپتان 104365 مرک آلمان 1 لیتری
ان نفتیل آمین مرک آلمان 100 گرمی822291
ان هگزان مرک آلمان 2.5 لیتری 104368
آنتراسین 820109 مرک آلمان 100گرمی
اوره 818710 مرک آلمان 1 کیلویی
اورنج جی 115925 مرک آلمان 25 گرمی
اورتو فنانترولین 107225 مرک آلمان 10 گرمی
ائوزین بلو 115934 مرک آلمان 25 گرمی
ایزوبوتیل متیل کتون 106146 مرک آلمان 2،5 لیتری
ایزو آمیل الکل 822255 مرک آلمان 2،5 لیتری
ایزو بوتانل 100985 مرک آلمان 1 لیتری
ایزو پروپیل اتر 2.5 لیتری 100867 مرک آلمان
ایزو پروپیل مریستات 822102 مرک آلمان 1 لیتری
ایزو پنتیل الکل 1 لیتری مرک آلمان 1.230.000
ایتریم نیترات 119809استاندارد سلوشن مرک آلمان 500 میلی
ایتریم نیترات 6آبه ساخت کره 25 گرمی
ایندول مرک آلمان 100 گرمی 822281
ایندول استیک اسید 100353 مرک آلمان 10 گرمی 678.000
ایندول بوتیریک اسید 5 گرمی سیگما آمریکا 788.000
ایندیوم 25 گرمی 112196مرک آلمان 3.980.000
ایندیم کلراید 10 گرمی آلفا آمریکا 3.890.000
ایریدیوم کلراید 50 گرمی سروا آمریکا 4.590.000
اورسینول 5 گرمی مرک آلمان 789.000
اورتو تولوئیدین 2.5 لیتری آرت 808312 مرک آلمان


باریم کلراید 2 آبه مرک آلمان 1 کیلویی 101717 794.000
باریم پراکساید 1 کیلویی 101740 مرک آلمان 2.898.000
باریم استات 101704 مرک آلمان 1 کیلویی 2.890.000
باریم دی فنیل آمین سولفونیک اسید 100255 مرک آلمان 5گرمی 1.690.000
باریم سولفات101750 مرک آلمان 5 کیلویی 2.980.000
برم (برومین ) 820171 مرک آلمان 250 میلی لیتری 1.780.000
برومو تیمول بلو 103026 مرک آلمان 25 گرمی 1.680.000
1-برومو 3-کلرو پروپان 250 میلی لیتری 801627 مرک آلمان 1.889.000
بروسین سولفات زیگما آمریکا 25گرمی 1.340.000
برموفنل بلو 108122 مرک آلمان 25 گرمی 1.798.000
برموکروزول گرین 108121 مرک آلمان 25 گرم 2.980.000
برومو کروزول رد 5 گرمی مرک آلمان 728.000
بنزوئیل پر اکساید 801641 مرک آلمان250 گرمی 670.000
بنزو سولفونیل کلراید 500 گرمی مرک آلمان 898.000
بنزیل الکل 2.5 لیتری مرک آلمان 1.9350.000
برومید پتاسیم 104900 مرک آلمان 1 کیلویی 1.269.000
برومو بنزن 250 میلی لیتری پانراک اسپانیا 788.000
دی برومو بنزن 5 میلی لیتری 841738 مرک آلمان 898.000
1بوتانل 100988 مرک آلمان 2،5 لیتری 1.988.000
2 بوتانل 109630 مرک آلمان 2،5 لیتری 1.690.000
بوتیل استات 101974 مرک آلمان 1 لیتری 898.000
بوتیل الکل 2.5 لیتری 101990 مرک آلمان 1.639.000
بورسین مرک آلمان 50گرمی 1.948.000
بنزآلدئید 801756 مرک آلمان 2،5 لیتری 1.388.000
بنزن 101782 مرک آلمان 2،5 لیتری 2.280.000
بنزوفنون 801801 مرک آلمان 250 گرمی 849،000
بنزیل آمینو پیریدین 50 گرمی 814831 مرک آلمان 2.180.000
بنزیل کلراید 1 لیتری 801809 مرک آلمان 790.000
بنزیل بنزوات 1لیتری 818701 مرک آلمان 1.380.000
بنزیل الکل 100981 مرک آلمان 2.5 لیتری 1.880.000
بنزو تیوفن 841538 مرک آلمان 10 گرمی 1.670.000
دی بنزو تیوفن 820409 مرک آلمان 25 گرمی 1.670.000
بتا نفتول 822290 مرک آلمان 1 کیلویی 1.233.000
بی فنیل امید 820528 مرک آلمان 1 کیلویی 1.340.000
بیس آکریل آمید 50 گرمی مرک آلمان 1.180.000
بیسموت پودر فلزی 100 گرمی 112400 مرک آلمان 1.990.000
بیسموت نیترات 101878 مرک آلمان 250 گرمی 1.440.000
تایرون 100 گرمی فلوکا سویس 1 بسته 3.530.000
تترا اتیل اورتو سلیکات 250 میلی لیتری 800658 مرک آلمان 850.000
تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات 818858 مرک آلمان100 گرمی 1.498.000
تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات 118312 مرک آلمان 25 گرمی 4.980.000
تترا ان بوتیل آمونیوم هیدرواکساید 500 میلی لیتری 109162 مرک آلمان 3.190.000
تتراکلرید کربن 102222 مرک آلمان 2،5 لیتری 2.680.000
تترا متیل بنزیدین 108622 مرک آلمان 1 لیتری 1.388.000
تترا فلورو بوریک اسید آلفایزر آمریکا بسته 100 گرمی 1.199.000
تترا هیدروفوران 108114 مرک آلمان 2،5 لیتری 1.419.000
ترایتون X100 108603 مرک آلمان 1 لیتری 1.780.000
تریس 108219 مرک آلمان 100گرمی 870.000
تری اتیل سیترات 500 میلی 800251 مرک آلمان 1.360.000
تری کلرو استیک اسید 100810 مرک آلمان 1 کیلویی 1.679.000
تری فنیل تترازولیوم کلراید 108380 مرک آلمان 10 گرمی 989،000
تری فنیل فسفین 250 گرمی 808270 مرک آلمان 1.228.000
تری اتانول آمین 2.5 لیتری با خلوص 99.9% ساخت چین 2.925.000
تری اتیل آمین 1 لیتری کم لب بلژیک 1.190.000
تریپان بلو 5 گرمی زیگما آمریکا 890.000
تریپسین 1 کیلویی 108367 مرک آلمان 3.859.000
تلوریت پتاسیم 105164 مرک آلمان 25 گرمی 898.000
تلوریوم دی اکساید 25 گرمی 112356 مرک آلمان 2.860.000
تولوئن 108323 مرک آلمان 2،5 لیتری 1.280.000
تویین 20 1 لیتری 817072 مرک آلمان 1.388.000
تویین 1 لیتری 80 822187 مرک آلمان 1.397.000
تیامین 250 گرمی آزمایشگاهی ساخت SDFine هند 1.590.000
تیتانیوم پودر 250 گرمی 112379 مرک آلمان 4.290.000
تیتانیوم دی اکساید مرک آلمان 1 کیلویی 1.260.000
تیتانیوم ایزو پروپواکساید 250 میلی لیتری زیگما آمریکا 2.980.000
تیتانیوم تترا کلراید 1 لیتری 812382 مرک آلمان 2.690.000
بافر PH1 109432 مرک آلمان1 لیتری 1.100.000
بافر PH10 109409 مرک آلمان1 لیتری 677.000
تیترازول بافر 4 مرک آلمان 109884 آمپول 268.000
تیترازول بافر 7 مرک آلمان 109887 آمپول 268.000
تیترازول سود 1 نرمال مرک آلمان 109956 آمپول 469.000
تیترازول سود 1،0نرمال مرک آلمان 109959 آمپول 448.000
تیترازول سریم سولفات 0.1 نرمال 109092 مرک آلمان 1 لیتری 1.569.000
تیترازول کلرئیدریک 1 نرمال 109970مرک آلمان آمپول 289.000
تیترازول کلرئیدریک 1،. نرمال مرک آلمان 109973 آمپول 298.000
تیترازول نیترات نقره 1،. نرمال مرک آلمان 109990 آمپول 1.180.000
تیترازول ید 1،. نرمال مرک آلمان 109910 آمپول 1.080.000
تیترازول EDTA 0.1 نرمال مرک آلمان 109992 آمپول 438.000
تترازول تیو سولفات سدیم 0.1 نرمال مرک آلمان 109950 آمپول 568.000
تترازول تیو سیانات آمونیوم 1/0 نرمال مرک آلمان آمپولی 497.000
تیترازول پرمنگنات پتاسیم 1،. نرمال مرک آلمان آمپول 109935 655.000
تترازول بی کرومات پتاسیم 0.1 نرمال مرک آلمان 538.000
تترا کلرو اوریک اسید سه آبه مرک آلمان 101582 بسته 1 گرمی 3.630.000
تترا بوتیل تیتانات 500 میلی لیتری مرک آلمان 3.680.000
تترا ان بوتیل امونیوم برماید 1 کیلویی آلمان 3.390.000
تمد 250 میلی لیتری مرک آلمان 898.000
تنگستن 100 گرمی 112406 مرک آلمان 2.150.000
تیو سیانات امونیوم 101212 مرک آلمان 1 کیلویی 1.569.000
تیو باربیتوریک اسید 108180 بسته 25 گرمی مرک آلمان 897.000
تیمول بلو 25 گرمی مرک آلمان1.449.000
تیو استامید 250 گرمی مرک آلمان 2.989.000
تیوسیانات جیوه 104484 مرک آلمان 25 گرمی 649.000
تیومرسال 817043 مرک آلمان 100 گرمی 1.798.000
تیونیل کلراید 1 لیتری ساخت هند 1.377.000
پارا تولوئیدین 808315 بسته 250 گرمی مرک آلمان 698.000
پارافین 107160 مرک آلمان 2،5 لیتری 1.690.000
پارانیتروآنیلین 822292 مرک آلمان 250گرمی 669.000
پالادیوم کلراید 807110 مرک آلمان 1 گرمی 1.840.000
پالادیوم نیترات 1 گرمی 814573 مرک آلمان 2.590.000
پیریدین 107462 مرک آلمان 2،5 لیتری 2.390.000
پی پیریدین 100 میلی 822299 مرک آلمان 1.4180.000
پیرازین 100 گرمی 807064 مرک آلمان 1.158.000
پنتا اکسید فسفر 100540 مرک آلمان 1 کیلویی 1.515.000
پتاسیم هیدرواکساید 105033 مرک آلمان 1 کیلویی 595.000
پترولیوم بنزن 100909 مرک آلمان 5 لیتری 1.688.000
1 پروپانل 100996 مرک آلمان 2،5 لیتری 1.959.000
2 پروپانل (ایزو پروپیل الکل ) 100995 مرک آلمان 2،5 لیتری 798.000
پپتون 500 گرمی مرک آلمان 1.898.000
پتاسیم فلزی 804815 مرک آلمان 25 گرمی 1.565.000
پتاسیم دی کرومات 104862 مرک آلمان 1 کیلویی 2.390.000
پتاسیم پرکلرات 105076 بسته 250 گرمی مرک آلمان 1.100.000
پتاسیم کرومات مرک آلمان 104952 250گرمی 1.120.000
پتاسیم انتیمونی اکسی تارتارات 250 گرمی 108092 مرک آلمان 797.000
پتاسیم پرمنگنات شارلو اسپانیا 1 کیلویی 1.190.000
پتاسیم پرمنگنات pa 105082 مرک آلمان 250 گرمی 890.000
پتاسیم پریدات 100 گرمی مرک آلمان 1.378.000
پتاسیم تیوسیانات 105125 مرک آلمان 1 کیلویی 1.580.000
پتاسیم تلوریت 100 گرمی مرک آلمان 2.990.000
پتاسیم سیترات 104956 مرک آلمان 5 کیلویی 2.990.000
پتاسیم پرسولفات 105090 مرک آلمان 1 کیلویی 855.000
پتاسیم کلراید 104936 مرک آلمان 1 کیلویی 789.000
پتاسیم کلراید محلول 3 مولار مرک آلمان 104817 250 میلی لیتر 688.000
پتاسیم فروسیانید (پتاسیم هگزاسیانو فرات) 104982 مرک آلمان 500گرمی 1.190.000
دی پتاسیم هیدروژن فسفات 3آبه 105099 مرک آلمان 1 کیلویی 945،000
پتاسیم اگزالات هیدرات 105072 مرک آلمان 1 کیلویی 948،000
پتاسیم دی هیدروژن فسفات 104873 مرک آلمان 1کیلویی 804،000
پتاسیم کربنات 104924 مرک آلمان 1کیلویی 898.000
پتاسیم سولفات 105151 مرک آلمان 1کیلویی 958.000
سولفید پتاسیم 44% بسته 250 گرمی 105134 مرک آلمان 1.280.000
پتاسیم سیانید مرک آلمان 104967 بسته 250 گرمی 1.098.000
پتاسیم نیترات 105061 مرک آلمان 1کیلویی 919.000
پتاسیم نیتریت 250گرمی 105067 مرک آلمان 1.267.000
پتاسیم هگزاسیانوفرات 104971 مرک آلمان 1 کیلویی 1.198،000
پتاسیم هیدروژن فتالات 104874 مرک آلمان 250 گرمی 999.000
پتاسیم هیدروژن کربنات 104852 مرک آلمان 1 کیلویی 749،000
پتاسیم هیدروژن دی یدات 104867 50 گرمی مرک آلمان 1.284.000
پتاسیم یدات 105050 مرک آلمان 500 گرمی 1.980.000
پتاسیم یدید 105043 مرک آلمان 250گرمی 1.460.000
پروتئیناز K 100 میلی گرمی Sigma ساخت آمریکا 1.990.000
پلی اتیلن گلیکول 400 مرک آلمان 807485 بسته 1 لیتری 1.190.000
پلی اتیلن گلایکول 6000 مرک المان 807491 1 کیلویی 918.000
پلی اتیلن گلیکول 1000 مرک آلمان 807488 بسته 1 لیتری 1.190.000
پلی وینیل بوتیرال 1 کیلویی آلدریچ آمریکا 9.390.000
پلی وینیل الکل 100 گرمی 114266 مرک آلمان 980.000
پلاتین 1 گرمی ریدل 3.970.000
پلاتینیوم تترا کلراید 807374 مرک آلمان 1 گرمی 2.760.000
پروپیلن گلیکول 107478 مرک آلمان 2.5 لیتری 998.000
پروپیلن اکساید 1 لیتری 807027 مرک آلمان 914.000
پودر مس 102703 مرک آلمان 250 گرمی 1.148.000
جیوه نیترات 104437 مرک آلمان 250 گرمی 2.888.000
دی اتیل اتر 100926 مرک آلمان 5 لیتری 2.880.000
دی اتیل امین 803010 مرک آلمان 2.5 لیتری 2.880.000
دی اتانل امین 803116 مرک آلمان 1 لیتری 1.108.000
دی اتیلن گلیکول مونو اتیل اتر 803127 مرک آلمان 1 لیتری 1.670.000
دی استیل منوکسیم 102918 مرک آلمان 100 گرمی 989.000
1و4 دی اکسان 103115 مرک آلمان 1 لیتری 1.198.000
دی آمینو پروپان 1 لیتری مرک آلمان 821041 هر بسته 1.890.000
دی اکسید سلنیوم 50 گرمی 800653 مرک آلمان 980.000
دی کرومات امونیوم 101149 مرک آلمان 1 کیلویی 1.469.000
دی کلرومتان 106050 مرک آلمان 2،5 لیتری 890.000
دی مدیوم بروماید 112130 مرک آلمان 1 گرمی 3.380.000
دی متیل اگزالات 250 گرمی 822115 مرک آلمان 1.149.000
دی متیل سولفواکساید 116743 مرک آلمان 1 لیتری 1.090.000
دی متیل سولفوکساید دوتره مرک آلمان 100 میلی لیتری 6.590.000
دی متیل فرمامید 103053 مرک آلمان 2،5 لیتری 1.449.000
دی متیل فرمالدئید 2.5 لیتری 103053 مرک آلمان 1.290.000
دی متیل گلوکز امین 100 گرمی 103062 مرک آلمان 1.830.000
دی متیل هیدرازین 100 میلی لیتری 810408 مرک آلمان 1.688.000
دی تیو تریتول 111474 بسته 1 گرمی مرک آلمان 980.000
دی متیل گلی اکسیم 103062 مرک آلمان 100 گرم 1.148.000
دی نیترو فنیل هیدرازین 25 گرمی مرک آلمان 1.159.000
دی سولفین بلو 112144 مرک آلمان 25 گرمی 1.890.000
دی سدیم هیدروژن فسفات 106573 مرک آلمان 5 کیلویی 3.250.000
دی سیکلو سرین بسته 100 میلی گرمی سیگما آمریکا 588.000
دی فنیل آمین 820528 مرک آلمان 100 گرمی 687.000
دی فنیل کاربازاید 25گرمی مرک آلمان 955.000
دودسیل آمین 100 گرمی 803527 مرک آلمان 1.180.000
رایت مرک آلمان 25 گرمی 109278 1.998.000
روغن صدر مرک آلمان 500 میلی 106965 1.810.000
روغن امرسیون مرک آلمان100 میلی 678.000
روغن سیلیکون 109762 مرک آلمان 100 میلی 1.168.000
روی سولفات 108883 مرک آلمان1 کیلو 968.000
روی 108789 مرک آلمان 1 کیلویی 1.380.000
روی استات 1 کیلویی 108802 مرک آلمان 1.560.000
روی سولفات 7 آبه 1 کیلویی 108883 مرک آلمان 877.000
روی نیترات 1 کیلویی 108833 مرک آلمان 1.588.000
روی یدید 108828 مرک آلمان بسته 25 گرمی 1.339.000
رزورسینول 107593 مرک آلمان 100 گرم 779،000
زایلن سیانول 110590 مرک آلمان 5 گرمی 1.618.000
زایلازین 5 میلی ساینس لب آمریکا 1.108.000
زیر کونیوم دی اکساید اکروس آمریکا 100 گرمی 1.930.000
ژلاتین مرک آلمان 1 کیلویی 104078 1.757.000
ساکاروز 107651 مرک آلمان 1 کیلویی 798.000
سافرانین مرک آلمان 25 گرمی 1.478.000
ستاولن مرک آلمان 100 گرمی 1.088.000
ستیل الکل 818704 مرک آلمان 1 کیلویی 1.448.000
ستیل تری متیل متیل آمونیوم برماید 102342 مرک آلمان بسته 100 گرمی 1.568.000
سدیم ازاید 106688 مرک آلمان 100 گرمی 987.000
سدیم استات 106267 مرک آلمان 500گرم 688.000
سدیم ارسنیت 106277 مرک آلمان 1 لیتر 788.000
سدیم پتاسیم تارتارات 108087 مرک آلمان 500 گرمی 798.000
سدیم برماید 106360 مرک آلمان 1 کیلویی 1.679.000
سدیم بوروهیدرید 818823 مرک آلمان 100 گرم 1.689.000
سدیم بی کربنات 106323 مرک آلمان 500گرمی 498.000
سدیم سولفید اکروس آمریکا 1 کیلویی 1.639.000
سدیم بنزوات 106290 مرک آلمان 25 کیلویی 7.549.000
سدیم دی کرومات 106336 مرک آلمان 1 کیلویی 1.598.000
سدیم پرسولفات 106609 مرک آلمان 1 کیلویی 844.000
سدیم پیرو فسفات 500گرمی 106591 مرک آلمان 884.000
سدیم تترابورات 10 ابه 106303 مرک آلمان 1 کیلویی 679.000
سدیم پراکسید 106563 مرک آلمان 100 گرمی 1.198.000
سدیم تیو سولفات 106512 مرک آلمان 500 گرمی 760.000
سیلیکاژل 105553 مرک آلمان TLC1 بسته 2.459.000
سیلیکاژل 105554 مرک آلمان TLC1 بسته 2.259.000
سلیکاژل 60F کروماتوگرافی 107739 بسته 1 کیلویی 2.580.000
سیلیسیوم 50 گرمی انگلستان ساخت BDH 1.600.000
سدیم دی هیدروژن فسفات 106345 مرک آلمان 1 کیلویی 869.000
سدیم دی تیونیت (سدیم هیدرو سولفیت ) 500 گرمی 106507 مرک آلمان 798.000
دی سدیم هیدروژن فسفات 106574 مرک آلمان 1 کیلویی 849.000
سدیم دودسیل سولفات 817034 مرک آلمان 1 کیلویی 1.180.000
سدیم دودسیل بنزن سولفونات 500گرمی ساخت هند 1.760.000
سدیم سولفات 10 آبه 822286 مرک آلمان 1 کیلویی 559.000
سدیم سولفیت 106652 مرک آلمان 1 کیلویی 844.000
سدیم لاکتات 50% 2.5لیتری 106522 مرک آلمان 1.680.000
دی سدیم ساکسینات 100 گرمی 820151 مرک آلمان 790.000
تری سدیم سیترات 2 آبه 106448 مرک آلمان 1 کیلویی 898.000
تری سدیم فسفات 106577 مرک آلمان 1 کیلویی 898.000
دی سدیم اگزالات 106557 مرک آلمان 1 کیلویی 1.990.000
سدیم فلوراید 500 گرمی هندی 888.000
سدیم کربنات 106398 مرک آلمان 1 کیلویی 899.000
سدیم کلراید (نمک طعام ) 106404 مرک آلمان 1 کیلویی 549.000
سدیم متا پریدات 106597 مرک آلمان 50 گرمی

سدیم مولیبدات 2 آبه 106524 مرک آلمان 1 کیلویی

سدیم نیترات 106535 مرک آلمان 1 کیلویی
سدیم نیتریت 106544 مرک آلمان 1 کیلویی 
سدیم هیدروکسید (سود) 106482 مرک آلمان 1 کیلویی
سرب استات 107372 مرک آلمان 1 کیلویی
سرب (لید) فویل با قطر 0.25 میلی متر 107365 مرک آلمان 500 گرمی
سدیم یدید 106523 مرک آلمان 250 گرمی 
سرب نیترات 107397 مرک آلمان 1 کیلویی
سرب اکساید 105658 بسته 5 کیلویی
سریم فلوراید 100 گرمی سروا آمریکا 
سریم نیترات 102271 مرک آلمان 100 گرمی
سزیم کربنات 25 گرمی سروا آمریکا
سولفولان 807993 مرک آلمان250 میلی لیتری
دی سوربیتول 99% آلدریچ آمریکا 240850 بسته 100 گرمی
سیلور (نقره)نیترات 101510 مرک آلمان 250 گرمی 
سیلور (نقره ) نیترات اپلیکم آلمان 100 گرمی
سیلور (نقره)سولفات 101534 مرک آلمان 100 گرمی
سیلور نیترات (نیترات نقره) 50 گرمی ساخت آکروس آمریکا
سیکلو هگزانون 102888 مرک آلمان 2.5 لیتری
سیکلو هگزامید 5 گرمی زیگما آمریکا
سیلیکاژل 101925 مرک آلمان 1 کیلویی 
سیلیسیم کربید BDHانگلستان 500 گرمی
سیلیکون دی اکساید 100 گرمی 113126 مرک آلمان
سودان بلک بی 25 گرمی BDH
فایکول 5 گرمی زیگما آمریکا
فرمالین 104002 مرک آلمان 2،5 لیتری
فرمامید 1 لیتری 104008 مرک آلمان
فروکتوز 1 کیلویی مرک آلمان 
فروسن 50 گرمی 803978 مرک آلمان
فلوکسین B مرک آلمان 10 گرمی
1و10 فنانترولین 841491 مرک آلمان 25 گرمی
اورتو فنانترولین کلراید 107223 10 گرمی مرک آلمان
فنل 100206 مرک آلمان 1 کیلو 
فنل فتالین 107233 مرک آلمان 100 گرمی
فنیل آنالین 107256 مرک آلمان 25 گرمی 
فنیل هیدرازین هیدروکلراید 100 گرمی آزمایشگاهی ساخت هند
فوشین بازیک 115937 مرک آلمان 25گرمی 
فوشین اسیدی 105231 مرک آلمان 25 گرمی 
فورفورال 804012 مرک آلمان 1 لیتری 
محلول فهلینگ A,B 500 میلی لیتری ساخت های مدیا
قلع پودر 250 گرمی 107807 مرک آلمان
قلع اکسید 100گرمی آلدریچ آمریکا
کانادا بالزام 100 میلی لیتری فلوکا سویس
کادمیوم سولفات 102027 مرک آلمان 100 گرمی
کادمیوم استات 2 ابه 102002 مرک آلمان 500گرمی 
کادمیوم نیترات 250 گرمی مرک آلمان
کارل فیشر 188005 مرک آلمان 1 لیتری
کاربازول 250 گرمی 820255 مرک آلمان
کازئین 1 کیلویی 102241 مرک آلمان
کبالت II نیترات 6 آبه مرک آلمان 100 گرمی 102536
کبالت اکساید یا کبالت سیاه 50 گرمی 102544 مرک آلمان
کتامین 1 گرمی زیگما آمریکا
کواکس ( دی متیل آمینو بنزالدئید ) مرک آلمان 100 گرمی
کلسیم فلزی (گرانول ) 2-6میلیمتر سایز ذرات بسته 100 گرمی 102053 مرک آلمان
کلسیم استات 109325 مرک آلمان 500گرم 
کلسیم هیدروژن فسفات 102203 مرک آلمان 500 گرمی
کلسیم هیدرواکساید 102047 مرک آلمان 500 گرمی
کلسیم اکساید 500 گرمی 102106 مرک آلمان
کلسیم سولفات دو آبه 500 گرمی مرک آلمان
کلسیم فلوراید 250 گرمی ساخت اپلیکم
کلسیم کربنات 250گرمی 102066 مرک آلمان
کلسیم نیترات 500 گرمی مرک آلمان 102121 هر بسته
کلرامین T سه آبه 250 گرمی 818705 مرک آلمان
کلروفرم مرک آلمان 2،5 لیتری 102445
کلروفرم دوتره مرک آلمان 25 میلی لیتری 
کلسترول 103672 مرک آلمان 100گرمی
کینولین مرک آلمان 802407 بسته1 لیتری 
کلرید فریک 6 ابه 103943 مرک آلمان 250 گرمی 
کلرو بنزن 801791 مرک آلمان 1 لیتری 
2- کلرو بنزوئیل کلراید بسته 250 میلی لیتری 802618 مرک آلمان
2-کلرو 2-متیل پروپان 1 لیتری 801550 مرک آلمان
کلرید استرانسیوم 6 آبه 107865 مرک آلمان250 گرمی 
کلرید آلومینیوم 1 کیلویی مرک آلمان 
کلرید اهنIII 6 آبه 103943 مرک آلمان 1 کیلو
کلرید باریم 101717 مرک آلمان 1 کیلویی 
کلرید روی 108815 مرک آلمان 1 کیلویی 
کلرید زیرکونیوم 808913 مرک آلمان 250 گرمی 
کلرید سدیم 106400 مرک آلمان 5 کیلویی 
کلرید سدیم 106404 مرک آلمان 1 کیلویی
کلرید سرب 807383 مرک آلمان 100 گرمی 
کلرید مس II 102738 مرک آلمان 1 کیلویی 
کلرید طلا 101582 مرک آلمان 1 گرمی 
کلرید کلسیم 102382 مرک آلمان 1 کیلویی
کلرید لیتیوم 105679 مرک آلمان 100 گرمی 
کلرید کروم III102487 مرک آلمان 1کیلویی 
کلرید کبالت II 102539 100 گرمی مرک آلمان
کلرید نیکل 106717 مرک آلمان250 گرمی 
کلرید منگنز 105917 مرک آلمان 1 کیلویی 
کلرید منیزیم 105833 مرک آلمان 250 گرمی 
کلرید قلع II مرک آلمان 250گرمی
کربنات کلسیم 102069 مرک آلمان 1 کیلویی
کربن اکتیو مرک آلمان 102184 بسته 1 کیلویی 
کریستال ویولت 101408 مرک آلمان 25 گرمی 
کربن دی سولفید 102214مرک آلمان 1 لیتری 
کروم تری اکساید 1 کیلویی 102483 ساخت مرک آلمان
کرومیوم نیترات 250 گرمی مرک آلمان 
کوپر ( مس ) پودر 250 گرمی 102703 مرک آلمان
کوپر(مس) سولفات 102787 مرک آلمان 250 گرم
کوپر ( مس ) استات مرک آلمان بسته 250 گرمی 102711
کوپر (مس) نیترات 102753 مرک آلمان 250 گرمی
کوماسی بریلیانت بلو ساخت BDH انگلستان بسته 25 گرمی
کیومین هیدرو پروکساید مرک آلمان 820502 بسته 250 میلی لیتری
کنگو رد 101340 مرک آلمان 25 گرمی 
گلوکز (دکستروز ) 108346 مرک آلمان 1 کیلویی 
گلایسین 500190 مرک آلمان 25 کیلویی
گلایسین 100 گرمی ساخت زیگما آمریکا
گلیسیرین 104093 بسته 2.5 لیتری مرک آلمان
گلیسیرین تری استات 103000 مرک آلمان 1لیتری
گلوبولین 5 گرمی زیگما آمریکا
گریس سیلیکون انگلستان امبرسیل 4000 عایق صوتی و حرارتی ، مناسب جهت آب بندی وسایل شیشه ای 100 گرمی
گزیلن (زایلن ) 108681 مرک آلمان 2،5 لیتری
گزیلن اورنج 5 گرمی 108677 مرک آلمان
گیمسا مرک آلمان 100 گرمی 
لانتانیوم نیترات ساخت مرک 105326 بسته 100 گرمی
لسیتین (تخم مرغی) مرک آلمان 1 کیلویی
لیتموس 105312 مرک آلمان 100 گرمی 
لیتیم تترا بورات 1 کیلویی 110783 مرک آلمان
لیتیوم نیترات 112230 مرک آلمان 1 کیلویی
لیتیوم کربنات 250 گرمی 105680 مرک آلمان
لیتیوم هیدرواکساید 105691 بسته 100 گرمی مرک آلمان
لوسین 25 گرمی زیگما آمریکا
مالتوز مرک آلمان 100 گرمی 105912 
دی مانیتول سیگما آمریکا M9647 بسته 250 گرمی
مالاشیت گرین 101398 مرک آلمان 100 گرمی
متانل 106008 مرک آلمان 2،5 لیتری
متانل 106009 مرک آلمان 2،5 لیتری
متانل کروماتوگرافی 106007 مرک آلمان 2،5 لیتری
متانل خشک کروماتوگرافی 106012 مرک آلمان 2،5 لیتری 
متیل اورنج 101322 مرک آلمان 100 گرمی 
متیل ترت بوتیل اتر 1 لیتری دایجونگ کره
متیل رد  مرک آلمان 100 گرمی 
متیل بلو  مرک آلمان 25 گرمی 
متیل بنزوات 1 لیتری اکروس آمریکا
4- متیل بنزوئیل کلراید 250 میلی لیتری  مرک آلمان
متیل آنیلین 1 لیتری مرک آلمان
متیونین 25 گرمی زیگما آمریکا
مرکوری(جیوه) اکسید  مرک آلمان 100 گرمی
مرکوری(جیوه) سولفات  مرک آلمان 250گرمی
مرکوری ( جیوه )  مرک آلمان 250 گرمی
مرکوری (جیوه) کلراید مرک آلمان 100 گرمی 
مرکوری (جیوه) نیترات بسته 50 گرمی مرک آلمان
مرکوری (جیوه ) 100 گرمی دگوسا آلمان
مرکاپتو اتانول  مرک آلمان 250 میلی لیتری
منیزیم سولفات  مرک آلمان 2،5کیلویی
منیزیم 250 گرمی  مرک آلمان
منیزیم اکساید 100 گرمی  مرک آلمان
منیزیم نوار

مرک آلمان قطر 3 میلی متر
منیزیم نیترات 500 گرمی  مرک آلمان
منگنز (پودر فلزی )  بسته 250گرمی مرک آلمان
منگنز سولفات  مرک آلمان 1 کیلویی 
منگنز نیترات 500 گرمی مرک آلمان
منگنز اکسید 1 کیلویی  مرک آلمان
موراکسید ( ملح مرده ) مرک آلمان 25 گرمی 
مورین  مرک آلمان 5 گرمی 
مونو کلسیم فسفا ت  مرک آلمان500 گرمی 
محلولهای استانداردهای فلزی 500 میلی لیتری ، منیزیم ، کروم ، سدیم ، پتاسیم ، کلسیم، سلنیم ، بور، باریم، تنگستن، مولیبدن، بیسموت ، قلع، سیلیسیم ، الومینیوم، لیتیم ،استرانسیم 1000ppm ساخت مرک آلمان
محلول استاندارد سزیم بسته 100میلی مرک آلمان
محلول استاندارد تیتانیوم بسته 500میلی مرک آلمان
محلول استاندارد طلا بسته 500میلی  مرک آلمان
محلول استاندارد نقره بسته 500میلی  مرک آلمان
محلول استاندارد زیرکونیوم بسته 100میلی مرک آلمان
محلول استاندارد تلور بسته 100میلی  مرک آلمان
محلول استاندارد پلاتین بسته 100میلی  مرک آلمان
نسلر A مرک آلمان 500 میلی
نفتالین  مرک آلمان 1 کیلو
نفتالین استیک اسید 25 گرمی سیگما
نیکل 250 گرمی  مرک آلمان
نیکل II نیترات  مرک آلمان 1 کیلویی
نیکل اکسید مرک آلمان 100 گرمی
نیکوتینیک اسید 100 گرمی 818714 مرک آلمان
نیتروبنزن مرک آلمان 1 لیتری 
نین هیدرین 10 گرمی ریدل آلمان
نوار تست پی هاش 0-14 ساخت مرک آلمان 
4-نونیل فنل 1 گرمی آلفایزر آمریکا
وانادیوم اکسی استیل استانات 50 گرمی 
هپارین 1 ویال سیگما آمریکا 
هگزا متیلن تترامین 818712 مرک آلمان 100گرمی 
هماتوکسیلین مایع 105174 مرک آلمان 2،5 لیتری
هیدرازین هیدرواکساید 804608 مرک آلمان 1 لیتر 
هیدرازین سولفات 100 گرمی 104603 مرک آلمان
هیدروکسیل امین هیدروکلراید 104616 مرک آلمان 1 کیلویی
هیدرواکسی اتیل سلولز با آرت نامبر 822068 ساخت مرک آلمان 500گرمی
هیدرواکسی کینولین 50 گرمی 107098 مرک آلمان
هیدرواکسی کینولین سولفات مونو هیدرات 100 گرمی 814528 مرک آلمان
هیدرواکسی پروپیل متیل سلولز 100 گرمی آلدریچ آمریکا
هیامین 115480 مرک آلمان 1 لیتری 
هگزامین (متنامین ) Methenamine 104343 بسته 500 گرمی مرک آلمان
هگزا کلرو پلاتینیک اسید 1 گرمی 807340 مرک آلمان
هیستیدین 25 گرمی ریدل آلمان
هیدرازین سولفات 104603 مرک آلمان 
ید 104761 مرک آلمان 100 گرمی 
EDTA 100944 مرک آلمان 1 کیلویی
EDTA دی سدیم سالت 108454 بسته 250 گرمی مرک آلمان
EDTA تترا سدیم سالت دی هیدرات 108438 مرک آلمان 250 گرمی 
EDTA پتاسیم دار 104819مرک آلمان 100 گرمی