مقالات و توضیحات
آزمیران / تجهیز آزمایشگاه کامل

تجهیز آزمایشگاه کامل

1 استیل نفتالین

1 برومو بوتان

1 بوتانول

1 پروپانول

1 و 10 فنانترولین

1 و 2 دی کلرو اتان

1 و 2 دی کلرو بنزن

1 و 4 بنزیل دی آمین

1 و 4 دی اکسان

2 اکتانول

2 آمینو 4 متیل فنل

2 آمینو پیریدین

2 آمینو تیو فنل

2 آمینو فنل

2 برومو بنزوئیک اسید

2 بوتانول

2 پروپانول

2 پروپانول HPLC

2 دکانول

2 کلرو بنزوئیک اسید

2 متیل ایندول

2 متیل بنزالدئید

2 نفتول

2 نفتیل استات

2 نیترو بنزآلدئید

2 و 4 دی کلرو فنل

4 آمینو فنل

4 دی متیل آمینو بنزالدئید

4 کلرو استانیلید

4 متوکسی بنزآلدئید

4 متیل بنزوئیک اسید

4 نیترو فنل

اتانول

اتانول آمین

اتر

اتر اتیلیک

اتیل استات

اتیلن دی آمین

اتیلن گلایکول

اتیلن گلایکول دی متیل اتر

ارتو فسفریک اسید

ارتولوئیدین

اریو کروم بلک T

استات نقره

استارچ

استالدئید

استامید

استانیلید

استن

استوفنون

استونیتریل

استیک اسید

استیل استن

استیل کلراید

استئاریک اسید

استئاریل الکل

اسکوربیک اسید

اکتان

اکتانوئیک اسید

اکسید آهن III

ال ایزولوسیون

ام کروزول

ام گزیلن

ان 1 نفتیل اتیلن دی آمین دی هیدرو کلراید

ان بوتیل استات

ان بوتیل ایزو سیانات

ان لوریل سارکوسین سدیم سالت

ان نونان

ان و ان دی متیل آنیلین

ان و ان دی متیل فرمامید

ان هپتان

انتیمونی VI کلراید

اوتولوئیدین

اوره

اولئیک اسید

ایزو اکتان

ایزو آمیل الکل

ایزو بوتیل استات

ایزو بوتیل متیل کتون

ایزوبوتیل استات

ایزوفتالیک اسید

ایمیدازول

ائوزین G

آب اکسیژنه

آزومتین اچ

آکریل آمید

آکریلیک اسید

آلبومین

آلبومین گاوی

آلومینیوم سولفات

آلومینیوم کلراید

آلیل الکل

آلیل بنزن

آمونیوم آیرون II سولفات

آمونیوم آیرون III سولفات

آمونیوم آیرون سولفات

آمونیوم پراکسی دی سولفات

آمونیوم تیو سیانات

آمونیوم سریم سولفات

آمونیوم سولفید

آمونیوم کربنات

آمونیوم کلراید

آمونیوم هپتا مولیبدات

آمونیوم یدید

آمیدو بلاک

آمیدو سولفونیک اسید

آنیتول

آنیلین

آیرون II سولفات

آیرون II کلراید

آیرون III کلراید

باریم استات

باریم سولفات

بافر 10 ، 9 ، 7

بافر 2 - 4

برومو بنزن

برومو تیمول بلو

برومو فنل بلو

برون تری فلوراید دی اتیل اتر

بریج 58

بنزن

بنزن سولفونامید

بنزوفنون

بنزویتازول

بنزوئیک اسید

بنزیل

بنزیل الکل

بنزیل کلراید

بوتان 1 سولفوریک اسید سدیم سالت

بوتیل آکریلات

بوریک اسید

بیسموت III نیترات

پ کروزول

پارا روسانیلین

پارا فرمالدهید

پارا نیترو آنیلین

پارافین

پالادیوم کلراید

پتاسیم آنتیموات اکسی تارتارات

پتاسیم بروماید

پتاسیم پراکسی دی سولفات

پتاسیم تتراپلکس

پتاسیم تیوسیانات

پتاسیم دی کرومات

پتاسیم دی هیدروژن فتالات

پتاسیم دی هیدروژن فسفات

پتاسیم سوربات

پتاسیم سیانید

پتاسیم کربنات

پتاسیم کرومات

پتاسیم کلراید

پتاسیم نیترات

پتاسیم هیدروژن کربنات

پتاسیم هیدروکسید

پتاسیم یداید

پترولیوم

پرکلریدریک اسید

پرکلریک

پروپیونیک اسید

پرهیدرول

پلی اتیلن گلایکول

پلی اتیلن گلایکول 400

پیروگالول

پیرولیدین