Search

پنجشنبه 15 خرداد 1399

منو

ترازوهای آزمایشگاهی


6,500,000 تومان
Ohaus V0-D120 Top Loading Balance


ترازوی 0.1 گرم تا 8200 گرم مدل Sartorius Entris8201i-1S سارتریوس
ترازوی سارتریوس مدل Entris8201i دقت 0.1 گرم تا 8201 گرم
ترازوهای آزمایشگاهی
۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان

 


ترازوی 0.1 گرم تا 10 کیلوگرم چینی
ترازوی 0.1 گرم تا 10 کیلو گرم
ترازوهای آزمایشگاهی
۶۵۰,۰۰۰ تومان

 


ترازوی 0.1 گرم تا 20 کیلوگرم چینی
ترازوی 0.1 گرم تا 20 کیلوگرم چینی
ترازوهای آزمایشگاهی
۷۵۰,۰۰۰ تومان

 


ترازوی 0.1 گرم تا 15 کیلوگرم مدل EK15L کمپانی A&D ژاپن
ترازوی 0.1 گرم تا 15 کیلوگرم مدل EK15L کمپانی A&D ژاپن
ترازوهای آزمایشگاهی
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان

 


ترازوی 0.00001 گرم تا 42 گرمی و 0.0001 گرم تا 210 گرم مدل GR202 ساخت AND ژاپن
ترازوی 0.00001 گرم تا 42 گرمی و 0.0001 گرم تا 210 گرم مدل GR202 ساخت AND ژاپن
ترازوهای آزمایشگاهی
۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

 


ترازوی 0.01 گرم تا 120 گرم مدل HT120 کمپانی A&D ژاپن
ترازوی دو رقم اعشار تا 120 گرم
ترازوهای آزمایشگاهی
۷۸۲,۰۰۰ تومان

 


ترازوی دقت 0.1 گرم تا 15 کیلوگرم مدل EK15KL ساخت کمپانی A&D ژاپن
قیمت ترازو l وارد کننده ترازو l قیمت ترازوی آزمایشگاهی l نماینده محصولات AND
ترازوهای آزمایشگاهی
۲,۸۷۰,۰۰۰ تومان

 


ترازوی دقت 0/1 تا ظرفیت 6500 گرم مدل S6501 ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان

 


ترازوی دقت 0/1 تا ظرفیت 12 کیلوگرم مدل L12001 ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالی
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

 


ترازوی دقت 0/1 تا ظرفیت 12 گرم مدل KL12001 ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان

 


ترازوی دقت 0/1 تا ظرفیت 20 گرم مدل L20001 ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
۲,۳۸۰,۰۰۰ تومان

 


ترازوی دقت 0/1 تا ظرفیت 20 گرم مدل KL20001 ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
۲,۶۳۰,۰۰۰ تومان

 


ترازوی دقت 0/1 تا ظرفیت 32 گرم مدل KL32001 ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان

 


ترازوی دقت 0/01 تا ظرفیت 620 گرم مدل S622 ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان

 


ترازوی دقت 0/01 تا ظرفیت 1000 گرم مدل S1002 ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان

 


ترازوی دقت 0/01 تا ظرفیت 1200 گرم مدل S1202 ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

 


ترازوی دقت 0/01 تا ظرفیت 2200 گرم مدل S2202 ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

 


ترازوی دقت 0/01 تا ظرفیت 2200 گرم مدل L2202 ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
۲,۰۷۵,۰۰۰ تومان

 


ترازوی دقت 0/01 تا ظرفیت 4200 گرم مدل s4202 ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالی
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

 


ترازوی دقت 0/01 تا ظرفیت 4200 گرم مدل L4202 ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان

 


ترازوی دقت 0/01 تا ظرفیت 4200 گرم مدل LG4202i ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان

 


ترازوی دقت 0/01 تا ظرفیت 6200 گرم مدل M6202 ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان

 


ترازوی دقت 0/01 تا ظرفیت 6200 گرم مدل M6202i ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان

 


ترازوی دقت 0/01 تا ظرفیت 8200 گرم مدل M8202 ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
۴,۹۸۰,۰۰۰ تومان

 


ترازوی دقت 0/001 تا ظرفیت 200 گرم مدل S203 ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

 


ترازوی دقت 0/001 تا ظرفیت 200 گرم مدل LW203 ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

 


ترازوی دقت 0/001 تا ظرفیت 300 گرم مدل S303 ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان

 


ترازوی دقت 0/001 تا ظرفیت 300 گرم مدل LW303i ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان

 


ترازوی دقت 0/001 تا ظرفیت 420 گرم مدل S423 ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
۲,۰۶۰,۰۰۰ تومان

 


ترازوی دقت 0/001 تا ظرفیت 720 گرم مدل MW723i ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
۴,۱۲۰,۰۰۰ تومان

 


ترازوی دقت 0/001 تا ظرفیت 720 گرم مدل MW723i ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
۴,۱۲۰,۰۰۰ تومان

 


ترازوی دقت 0/001 تا ظرفیت 1000گرم مدل MW1003 ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 


ترازوی دقت 0/001 تا ظرفیت 1000گرم مدل MW1003i ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
۴,۴۸۰,۰۰۰ تومان

 


ترازوی دقت 0/001 تا ظرفیت 1200 گرم مدل MGW1203i ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان

 


ترازوی دقت 0/001 تا ظرفیت 2100گرم مدل MW2103i ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان

 


ترازوی دقت 0/0001 تا ظرفیت 210گرم مدل M214Ai ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان

 


ترازوی دقت 0/0001 تا ظرفیت 250گرم مدل M254Ai ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
۴,۲۳۰,۰۰۰ تومان

 


ترازوی دقت 0/0001 تا ظرفیت 250گرم مدل MG254Ai ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
۴,۹۴۰,۰۰۰ تومان

 


ترازوی دقت 0/0001 تا ظرفیت 250گرم مدل MG254Ai-M ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
۶,۰۶۰,۰۰۰ تومان

 


ترازوی دقت 0.0001 تا ظرفیت 310 گرم مدل MG314Ai ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
۶,۱۸۰,۰۰۰ تومان

 

1
بعدي
آخر
(1 تا 40 از 141)

راه اندازي فروشگاه در Eforosh رايگان است