آزمیران / تهیه معرفها

تهیه معرفهامعرف فوشین (معرف شیف)

نیم گرم فوشین خالص را در 500 سی سی آب مقطر حل نموده و صاف نمائید. سپس 500 سی سی آب مقطر را با انیدرید سولفورو اشباع نموده و با محلول صاف شده فوق مخلوط کنید و یک شبانه روز به حال خود بگذارید. معرف بیرنگ و حساس است.

 

معرف تولنز (تولنس) (نیترات نقره آمونیاکی)

در یک لوله آزمایش 1 سی سی نیترات نقره 5% و یک قطره سود 10% اضافه کنید و در حالی که محلول را تکان میدهید چند قطره محلول آمونیاک 2% اضافه نمائید تا فقط رسوب قهوه ای اکسید نقره حل گردد و از مصرف آمونیاک اضافی خودداری کنید. (معرف را کمی قبل از مصرف تهیه کنید زیرا در اثر ماندن تجزیه میشود.)

 

معرف فهلینگ

از دو معرف (الف) و (ب) تشکیل شده که همگام مصرف دو محلول را به نسبت مساوی مخلوط کرده مصرف میکنند.

معرف (الف): 34.6 (سی و چهار ممیز شش) گرم سولفات مس آبدار در 500 سی سی آب مقطر

معرف (ب): 173 گرم تارتارات مضاعف سدیم و پتاسیم و 70 گرم سود در 500 سی سی آب مقطر

 

معرف يد در يدور پتاسيم (معرف يدوفرم)

طرز تهیه:
200 گرم يديد پتاسيم را در 100 سي سي آب حل نموده و 10 گرم يد به آن اضافه نمائيد و پس از حل شدن حجم محلول را با آب مقطر به 1 ليتر برسانيد.

 

معرف بي سولفيت سديم

طرز تهیه:
3 سي سي اتانول را به 12 سي سي محلول بي سولفيت سديم 30% اضافه نموده و در صورتي که کمي نمک رسوب نمود، بايد قبل از مصرف به وسيله صاف نمودن جدا شود.

 


معرف بيال

طرز تهیه:
600 ميلي گرم اورسينول را در 200 ميلي ليتر اسيد کلريدريک غليظ حل کنيد و 10 قطره کلرور فريک FeCl3 ده درصد اضافه کنيد.

 

معرف لوکاس

طرز تهیه:
يک مول کلرور روي بدون آب را در يک مول اسيد کلريدريک غليظ حل نموده و مخلوط حاصل را سرد کنيد.

 

معرف 2 و 4 دي نيترو فنيل هيدرازين

طرز تهیه:
3 گرم 2 و 4 دي نيترو فنيل هيدرازين را در 15 سي سي اسيد سولفوريک غليظ حل نموده سپس به محلول 20 سي سي آب مقطر و 70 سي سي اتانول 95% اضافه نمائيد و پس از هم زدن صاف کنيد.

 

معرف سليوانف

طرز تهیه:
250 ميلي گرم رزورسينول را در 500 ميلي ليتر اسيد کلريدريک 6 نرمال حل کنيد.

 

معرف بارفود

طرز تهیه:
66 گرم استات مسCu(CH3COO)2   II و 10 ميلي ليتر استيک اسيد گلاسيال را در آب حل کنيد و حجم محلول را به يک ليتر برسانيد.

 

معرف نيترات آمونيم سريک

طرز تهیه:
200 گرم نيترات سريک آمونيم را در 500 سي سي اسيد نيتريک 2 نرمال حل نمائيد (با حرارت سريع تر حل ميشود). رنگ معرف زرد مايل به نارنجي ميباشد .

 

معرف موليش

طرز تهیه:
8 گرم 1-نفتل را در 202 ميلي ليتر اتانول حل کنيد.

 


معرف بند لکیت:(معرف گلوکز است) 
طرز تهیه:
173گرم نیترات سدیم-100گرم کربنات سدیم بی آب را به کمک حرارت در 800میلی لیتر آب حل کنید و در صورت لزوم از صافی بگذرانید سپس حجم را به 850میلی لیتر برسانید.3/17گرم سولفات مس را در 100 میلی لیتر آب جداگانه حل کنید سپس آن رادر حالی که مرتباٌهم می زنید در محلول اول بریزید.وسپس حجم را به یک لیتر برسانید.

 

معرف استو کارمن:

طرز تهیه:
 45 میلی لیتر اسید استیک – 1 گرم کارمن – 55 میلی لیتر آب مقطر
روش : کارمن را با استیک اسید مخلوط کنید وآب بیفزایی مخلوط را تا درجه ی جوش برسانید سپس سرد وصاف کنید.

 

معرف گیمسا: (برای مشاهده ی گلبرگها ی سفید خون)

طرز تهیه:
3 گرم پودر گیسما را در 350 سی سی تا 375 سی سی متانول کا ملاً حل کنید سپس 150 سی سی گلسیرین به آن اضافه کنید وبه مدت 12 ساعت در حرارت 37 درجه قرار دهید.

 
محلول کارمن زاجی: (برای رنگ آمیزی بافتهای گیاهی)

طرز تهیه:
 1 گرم پودر کارمن را با 4 گرم زاج آمونیاکی مخلوط ودر 100 سی سی آب مقطر حل می کنیم محلول را 20 دقیقه جوشانده ومدت 12 ساعت آن را بی حرکت می گذاریم ،سپس صاف نموده ومورد استفاده قرار می دهیم در صورتی که به مقدار زیاد از این محلول تهیه شود یا بخواهیم مدتی آن را نگه داریم برای جلوگیری از کپک زدگی چند بلور فنیک اسید را در لوله ی آزمایش ریخته ودر حرارت ذوب نموده سپس به محلول رنگی مزبور اضافه می کنیم.

 

معرف فنل فتا لئین (معرف بازها)
 در محیط بازی قرمز ارغوانی می شود.

طرز تهیه:
 فنل فتا لئین را می توان به نسبت 50 به 50 در آب والکل حل کرد.

 

 16-فرمل 5 درصد ( ماده ی تثبیت کننده ونگهداری کننده است )
 مثلاً برای تشریح چشم گاو وقبلاً باید به مدت 2 روز در محلول فرمل نگهداری شود.

 طرز تهیه:
 فرمل تجارتی معمولاً 40 درصد است لذا برای تهیه ی محلول فرمل 5 درصد ،5 قسمت از فرمل تجارتی را با 35 قسمت آب مقطر مخلوط کنید محلول 5 درصد حاصل شود.

 

معرف لوگل :(برای رنگ آمیزی )یا محلول ید یدوره 
طرز تهیه:
3گرم بلورید- 6 گرم ید ید پتاسیم (ید ور پتاسیم)

ید یدپتاسیم را در 200 میلی لیتر آب مقطر حل کرده بلورهای ید را به آن بیفزایی وآنگاه به کمک آب مقطر حجم را به یک لیتر برسانید لازم است محلول مزبور 24 ساعت قبل از به کار بردن تهیه شود چون ید به آرامی در آب حل می شود.

معرف بیوره (معرف پروتئینهااست)
 
طرز تهیه:
به یک لیتر محلول سود 10درصد 25 میلی لیتر محلول سولفات مس 3 درصد بیفزائید.(3 گرم سولفات مس را به100 میلی لیتر آب اضافه کنید محلول 3 درصد ساخته خواهد شد)این محلول در صورت ماندن خراب می شود پس باید تازه تهیه شود.

 

 معرف بلو دو متیلن:(برای رنگ آمیزی بافتهای مرده است)

طرز تهیه:
محلول ذخیره 48/1گرم ماده ی خشک را به 100 میلی لیتر الکل ایزو÷روپیل اضافه کنید محلول کار ،محلول ذخیره را باید به نسبت 1 به 10 رقیق کرد(10میلی لیتر محلول با 90 میلی لیتر آب مقطر)

 

 معرف سودان   (برای رنگ آمیزی چربیها)

طرز تهیه:
 50 میلی لیتر استون را به 50 میلی لیتر الکل 70 درصد بیفزائید وسپس سودان      را تا رسیدن به حد اشتعال در محلول حاصله بریزید بدین ترتیب محلولی 2/0درصد فراهم می آید.

 

 معرف برم تیمول بلو:(معرف co2است)

 
طرز تهیه:
5/0گرم برم تیمول بلو را در 500 میلی لیتر آب حل کنید سپس یک قطره آمونیاک به آن بیفزایید تا رنگش آبی تیره شود (محلول ذخیره است)برای ساختن محلول 20 قطره در یک لوله آزمایش کافی است.

 

معرف کریستال ویوله (برای استفاده در باکتری شناسی)
 
طرز تهیه:
14 گرم کریستال ویوله را در 100 میلی لیتر الکل ایزو پروپیل 95 درصد حل کنید ومحلول را 2روز به حال خود بگذارید،سپس محلول را صاف کنید. این محلول ذخیره است .برای استفاده در باکتری شناسی ، محلول را تا 10 برابر با آب رقیق کنید.

 

محلول رینگر(برای نگهداری بافتهای زنده)مانند قورباغه

طرز تهیه:
3/0گرم کلرید کلسیم- 25/0گرم کلرید پتاسیم- 5/6گرم کلرید سدیم این موارد را یک لیتر آب مقطر حل کنید.

پستانداران:موارد زیر را در یک لیتر آب مقطر حل کنید.

3/0گرم کلرید کلسیم- 25/0گرم کلرید پتاسیم – 5/8گرم کلرید سدیم